Przedsiębiorca będzie musiał mieć tytuł prawny do nieruchomości, której adres – jako korespondencyjny – podaje we wniosku o wpis – zakłada nowela ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). To budzi jednak wątpliwości ekspertów.
– Adres do doręczeń może być odrębny od adresu zamieszkania i adresu wykonywania działalności gospodarczej. Przykładowo może to być skrytka pocztowa albo adres udostępniony przedsiębiorcy na podstawie umowy przez osobę posiadającą prawa do nieruchomości – zauważa Artur Nowak-Far, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Z takich rozwiązań korzystają często przedsiębiorcy posiadający miejsce zamieszkania za granicą. Co więcej, resort sprawiedliwości podkreśla, że przy obecnej redakcji przepisów nie będzie możliwe zweryfikowanie tytułu prawnego do lokalu. Do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie trzeba bowiem dołączać żadnych dokumentów potwierdzających te prawa.
Nowelizacja, zdaniem resortu sprawiedliwości, może też znacząco obciążyć sądy. A to za sprawą zmiany art. 31 ust. 3. Obecnie przewiduje on konieczność przekazywania przez sądy do CEIDG informacji o upadłości czy wszczęciu postępowania naprawczego. Ministerstwo Gospodarki proponuje, by obowiązek ten objął także informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli czy opieki dla przedsiębiorcy. Sądy będą więc musiały nie tylko przekazywać informacje np. o ubezwłasnowolnieniu, ale także badać, czy dana osoba jest przedsiębiorcą.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w uzgodnieniach