Za nowelizacją głosowało 76 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Do tej pory, żeby odwołać komornika ze stanowiska, potrzebna była decyzja ministra sprawiedliwości. Zgodnie z uchwaloną w piątek ustawą decyzja ministra nie będzie potrzebna w przypadku: rezygnacji komornika z pełnienia obowiązków, prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe albo prawomocnego ukarania go karą wydalenia ze służby komorniczej w postępowaniu dyscyplinarnym.

Autorzy noweli podkreślają, że postępowanie administracyjne prowadzone do tej pory w takich sprawach jest formalnością, która generuje koszty związane np. z wysyłaniem zawiadomień stronom.

Ustawa wylicza, że powołanie na stanowisko komornika wygasa z mocy prawa z dniem, w którym komornik zrezygnował z pełnienia obowiązków, został ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby komorniczej, został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe albo utracił polskie obywatelstwo.

Ustawa ma wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia. (PAP)