Znane są już dokładniejsze informacje dotyczące choćby instytucji koronera. Zgodnie z projektem będzie miał on maksymalnie cztery godziny od przyjęcia wezwania na dokonanie oględzin ciała, badań pośmiertnych oraz ustalenia tożsamości osoby zmarłej. Zgodnie z zapowiedziami rządu działalność tego specjalisty będzie ograniczona wyłącznie do sytuacji, gdy pacjent zmarł nagle, bez uprzedniego kontaktu z lekarzem POZ czy zespołem ratownictwa medycznego.
Ponadto projekt reguluje zasady pochówku dziecka martwo urodzonego w przypadku, gdy nie ustalono jego płci. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy rodzina nie zorganizuje pochówku, obowiązek ten będzie przechodził na właściwą miejscowo gminę. Przy tym możliwe będzie masowe spopielenie bądź pochowanie zwłok w zbiorowych grobie.
Ustawa określa sposób postępowania ze zwłokami, które mają zostać skremowane. Będą one m.in. opatrywane ogniotrwałym znakiem identyfikacyjnym. „Regulacja ta ma na celu zapewnienie możliwości ewidencjonowania spopielanych zwłok i szczątków ludzkich oraz ograniczanie możliwości wykorzystania krematorium do nielegalnego usuwania dowodów przestępstw kryminalnych” – czytamy w uzasadnieniu.
Nie będzie natomiast zmian w kwestii przechowywania urn z prochami: ich pochowanie będzie mogło nastąpić wyłącznie w grobie znajdującym na cmentarzu, a w drodze wyjątku – w budynku kultu religijnego, na terenie do niego przyległym, a także w innym miejscu – w odniesieniu do grobów osób zasłużonych wobec RP.
Projekt przewiduje również mechanizmy, które mają zapobiec „turystyce pogrzebowej”, czyli przypadkom, gdy zwłoki są przywożone do Polski wyłącznie w celu pielęgnacji, balsamowania czy spopielenia, a następnie wywożone z powrotem za granicę. Teraz sprowadzenie szczątków z zagranicy będzie wiązało się z koniecznością uzyskania pozwolenia starosty właściwego ze względu na planowane miejsce pochówku. „Pozwolenie to ma zapobiec sprowadzaniu zwłok bez zapewnionego miejsca pochówku” – przekonują autorzy.
Regulacja zakłada konieczność zachowania min. 35-metrowego odstępu nekropolii od zabudowań, ale tylko w przypadku kolumbariów. Klasyczne cmentarze będą mogły być zakładane w jescze większej odległości od siedlisk ludzkich i rozszerzane wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach społecznych