Sędziowie zwrócili się do TK o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą art. 17 par. 1 i 2 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. , nr 21, poz. 112 ze zm.) w zakresie, w jakim powierza właściwemu komisarzowi wyborczemu postanowienia o podziale gminy na okręgi wyborcze.

Tym samym nie wiadomo, czy w przyszłości samorządy będą miały prawo do sprawdzenia przed sądami administracyjnymi zasad podziału tereny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych, które zostały zakwestionowane przez komisarzy wyborczych a później potwierdzone przez Państwową Komisję Wyborczą.