W stanowisku zamieszczonym na stronie internetowej KRP oceniono, że "wprowadzony w projekcie zakres ujawniania danych stanowi niewątpliwą ingerencję w życie prywatne i nie jest usprawiedliwiony względem skuteczności kontroli oświadczeń majątkowych". Zdaniem Rady rozwiązanie takie może mieć "w gruncie rzeczy aspekt populistyczny dla zaspokojenia zainteresowania opinii publicznej".

"Prokuratorzy z racji pełnionych obowiązków mogą być narażeni na niebezpieczeństwo nie tylko ze strony świata przestępczego, ale wielu osób niezadowolonych ze stanowiska prokuratora nieodpowiadającego ich subiektywnie pojmowanemu interesowi w różnych postępowaniach" - podkreśliła KRP.

Jednocześnie Rada dodała, że "nie kwestionuje co do zasady obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby pełniące funkcje publiczne, a w szczególności przez prokuratorów". "W obecnym stanie prawnym prokuratorzy oświadczenia takie składali i składają, a podlegają one analizie zarówno przez przełożonych wskazanych w ustawie o prokuraturze, jak i przez właściwe urzędy skarbowe (nie są one jednak upubliczniane - PAP)" - przypomniano w stanowisku.

Przygotowany w MS w lipcu projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne ma całościowo regulować sprawę takich oświadczeń. Obecnie projekt jest w fazie konsultacji. Jak powiedziała PAP we wtorek rzeczniczka ministra sprawiedliwości Patrycja Loose, do projektu zgłoszono już liczne opinie, w końcu września ministerstwo ma rozpocząć ich analizę.

Propozycja resortu rozszerza zakres funkcji, których pełnienie wiąże się ze złożeniem oświadczenia, m.in. o członków Rady Polityki Pieniężnej, zarządu NBP, Trybunału Stanu, ławników, kuratorów sądowych, dyrektorów sądów, oficerów zawodowych, strażników miejskich. Oświadczenia miałyby być z zasady jawne, z wyjątkiem tych składanych przez oficerów służb specjalnych.

Planowane nieujawnianie oświadczeń m.in. funkcjonariuszy ABW, CBA i częściowo Policji jest - zdaniem KRP - "wyrazem braku konsekwencji". Jak zaznaczyła Rada, wobec tych funkcjonariuszy prokuratorzy sprawują nadzór nie tylko przy okazji działań wykonywanych przez służby w ramach prowadzonych śledztw, ale także - w wielu aspektach - w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych. Mimo to, jak wskazano w stanowisku Rady, oświadczenia prokuratorów mają być ujawniane.

Według projektu MS publikowane dane będą dotyczyć tylko stanu majątkowego – np. dochodów, zasiadania w radach nadzorczych spółek; natomiast dane wrażliwe – PESEL, miejsce zamieszkania, adresy posiadanych nieruchomości – nie będą ujawniane, pozostaną dostępne tylko dla kontroli skarbowej i CBA. Tym instytucjom losowo ma być przekazywanych pięć proc. oświadczeń.

Takie regulacje - w ocenie KRP - naruszają jednak zasady niezależności prokuratorów od władzy wykonawczej. "Brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia do przyznania uprawnienia badania oświadczeń majątkowych, co do których nie zachodzi podejrzenie podania nieprawdziwych danych. Takie rozwiązanie może być tłumaczone jedynie brakiem zaufania projektodawcy do funkcjonariuszy publicznych, gdyż z góry zakłada, że wykonują oni swe obowiązki w sposób nierzetelny i nieuczciwy" - napisano w stanowisku.

Jednym z uzasadnień proponowanych przez MS nowych rozwiązań są wnioski płynące z pochodzącego z końca 2012 r. i dotyczącego naszego kraju raportu Grupy Państw przeciwko Korupcji (GRECO). "Żadne jednak z zaleceń sformułowanych wobec sędziów oraz wobec prokuratorów nie zawiera wskazówki czy też sugestii dotyczącej potrzeby ujawniania oświadczeń o stanie majątkowym sędziów i prokuratorów" - zaznaczyła KRP.

MS proponuje, by ustawa weszła w życie 1 maja 2015 r. Według resortu to najwcześniejsza data, która pozwoli na zakończenie cyklu rocznego składania oświadczeń majątkowych w oparciu o dotychczasowe przepisy i od której możliwe będzie rozpoczęcie stosowania nowych przepisów bez potrzeby opatrywania ich licznymi przepisami przejściowymi.(PAP)