Fundacja B. zwróciła się do fundacji S. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej realizacji w 2021 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu przez nią punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie. Wnioskowała o nadesłanie skanów zapłaconych rachunków i faktur VAT dotyczących wynagrodzenia wykonawców dyżurów. Fundacja S. odpowiedziała, że żądane dokumenty nie stanowią ogólnie dostępnej informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy. Zastrzegła, że ani zarząd, ani współpracownicy nie są osobami pełniącymi funkcje publiczne, a ich działalność należy oceniać pod kątem działalności gospodarczej. Zaznaczyła, że udostępnienie informacji bez odpowiedniego upoważnienia naraziłoby kierownictwo fundacji S. na odpowiedzialność.
Fundacja B. złożyła skargę na bezczynność fundacji S. do WSA we Wrocławiu. Wywiodła, że fundacja S. jest organizacją pozarządową wykonującą zadania publiczne, a nie przedsiębiorcą. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji zadania publicznego stanowią zaś informację publiczną udostępnianą na wniosek. Argumentowała, że fundacja S. jest podmiotem zobowiązanym do jej udostępnienia, co wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). Podkreśliła, że żądane przez nią informacje stanowią informację publiczną i kwestia ta jest rozstrzygnięta w sposób jednoznaczny w orzecznictwie sądów administracyjnych.