Dokumenty odnoszące się do warunków i trybu powierzenia fundacji prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie finansowania i rozliczenia tego zleconego zadania publicznego, mają przymiot informacji publicznej – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Fundacja B. zwróciła się do fundacji S. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej realizacji w 2021 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu przez nią punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie. Wnioskowała o nadesłanie skanów zapłaconych rachunków i faktur VAT dotyczących wynagrodzenia wykonawców dyżurów. Fundacja S. odpowiedziała, że żądane dokumenty nie stanowią ogólnie dostępnej informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy. Zastrzegła, że ani zarząd, ani współpracownicy nie są osobami pełniącymi funkcje publiczne, a ich działalność należy oceniać pod kątem działalności gospodarczej. Zaznaczyła, że udostępnienie informacji bez odpowiedniego upoważnienia naraziłoby kierownictwo fundacji S. na odpowiedzialność.
Fundacja B. złożyła skargę na bezczynność fundacji S. do WSA we Wrocławiu. Wywiodła, że fundacja S. jest organizacją pozarządową wykonującą zadania publiczne, a nie przedsiębiorcą. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji zadania publicznego stanowią zaś informację publiczną udostępnianą na wniosek. Argumentowała, że fundacja S. jest podmiotem zobowiązanym do jej udostępnienia, co wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). Podkreśliła, że żądane przez nią informacje stanowią informację publiczną i kwestia ta jest rozstrzygnięta w sposób jednoznaczny w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przyznał rację fundacji B. Orzekł, że obowiązek informacyjny przewidziany w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) spoczywa nie tylko na władzy publicznej, lecz na każdym podmiocie, który wykonuje zadania publiczne lub dysponuje majątkiem publicznym. Sąd wyjaśnił, że istota instytucji zadań zleconych polega na tym, że przepisy pozwalają na powierzenie wykonywania zadań administracji publicznej podmiotowi niebędącemu organem administracji rządowej ani samorządu terytorialnego. Takie zlecenie nie zmienia charakteru prawnego podmiotu, który jedynie w zakresie zlecenia działa jako organ administracji publicznej.
WSA stwierdził, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem publicznym. W związku z tym kwestie odnoszące się do warunków i trybu powierzenia organizacji pozarządowej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie finansowania i rozliczenia tego zleconego zadania posiadają przymiot informacji publicznej.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA we Wrocławiu z 22 lipca 2021 r., sygn. akt IV SAB/Wr 245/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia