Zgodnie z ustawą z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych osoba łamiąca zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych może zostać ukarana grzywną do 500 zł.

Należy pamiętać, że zakaz dotyczy także papierosów elektronicznych.

Gdzie zabronione jest palenie

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych:

 • na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 •  na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • na terenie uczelni;
 • w pomieszczeniach zakładów pracy
 • w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego; 6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
 • w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
 • na przystankach komunikacji publicznej;
 • w pomieszczeniach obiektów sportowych;
 • w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
 •  w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Palenie możliwe w palarni

Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć specjalne miejsce do palenia tzw. palarnię. Tam zakaz nie obowiązuje.

Gdzie? Palarnie można tworzyć w:

 •  domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości;
 • w całodobowych oddziałach psychiatrycznych, z wyłączeniem oddziałów dysponujących warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia;
 •  w hotelach;
 • w obiektach służących obsłudze podróżnych;
 • na terenie uczelni;
 • w pomieszczeniach zakładów pracy;
 • w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.
Właściciel lub zarządzający lokalem gastronomiczno-rozrywkowym, z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, ma możliwość wyłączyć spod zakazu palenia jedno zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne w zakresie palenia papierosów elektronicznych lub nowatorskich wyrobów tytoniowych albo wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, jeżeli to zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne jest wyposażone w odpowiednią wentylację - by dym nie przenikał do innych pomieszczeń.

Kary za brak informacji o zakazie palenia

Ustawa nakłada specjalne obowiązki na właścicieli lub zarządców obiektów oraz środków transportu. Zobowiązani są oni do umieszczenia, w widocznym miejscu informacji o zakazie palenia tytoniu i e-papierosów.

Za nieumieszczenie informacji o zakazie oraz dopuszczenie na podległym mu terenie do palenia tytoniu przez osoby przez niego zatrudnione podlega karze grzywny do 2 000 zł.