Nowelizacja ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw dostosowuje obowiązujące regulacje do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2010 r. w którym uznał on, że dożywotnie usunięcie z powodów dyscyplinarnych z samorządu zawodowego, bez prawa ubiegania się o ponowny wpis, jest niezgodne z konstytucją. Nie daje bowiem ukaranym szansy na rehabilitację i powrót do profesji, nawet jeśli od deliktu dyscyplinarnego minęło wiele lat.

Zgodnie z nowymi przepisami taka osoba będzie miała prawo do ubiegania się o ponowny wpis na listę członków danego samorządu. Określają one także terminy zatarcia skazania karami dyscyplinarnymi skutkującymi pozbawieniem możliwości wykonywania zawodu.

Z kolei aby zagwarantować wysoką jakość wykonywanych usług prawniczych w stosunku do osób, które wracają do zawodu po orzeczeniu dyscyplinarnym i które nie wykonywały profesji przez co najmniej 10 lat, przewidziano konieczność ponownego złożenia egzaminu.

Nowelizacja dotyczy samorządów zawodowych adwokatów, radców prawnych, lekarzy weterynarii, notariuszy, farmaceutów, komorników sądowych, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, rzeczników patentowych, diagnostów laboratoryjnych.

PS