Weto prezydenta wobec ustawy likwidującej nadzór nad odrolnianiem najlepszych gruntów. Prezydent Bronisław Komorowski skierował do ponownego rozpatrzenia przez Sejm nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Likwidowała ona nadzór resortu rolnictwa nad odrolnianiem najbardziej żyznych gruntów o powierzchni do 5 tys. metrów kwadratowych. Jak czytamy w oświadczeniu, przyjęcie nowelizacji zagrażałoby ładowi przestrzennemu oraz mogłoby prowadzić do degradacji polskiego krajobrazu.

Zgodnie z obecnym prawem, przeznaczenie na cele nierolnicze najbardziej żyznych gruntów z klas I-III wymaga zgody ministra rolnictwa. Przepisy pozwalają skutecznie chronić najlepsze tereny pod uprawy i ograniczać nieuzasadnione wykorzystywanie ich do celów niezwiązanych z produkcją rolną.

Według prezydenta Komorowskiego, w nowelizacji nie uwzględniono wymogu, by odrolniany obszar był zwarty. To w jego opinii stwarza ryzyko, że decyzje w zakresie odrolniania gruntów i przeznaczania ich pod zabudowę mogą prowadzić do dużego rozproszenia nowych budowli. Mogłoby też dojść do łatwiejszego powstawania na gruntach rolnych klas I-III obiektów budowlanych o charakterze dominant krajobrazowych (np. kominów, silosów, elektrowni wiatrowych). Co odbiłoby się na polskim krajobrazie.

Nowela stoi także w sprzeczności z propozycjami zawartymi w prezydenckim projekcie tzw. ustawy krajobrazowej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie ochrony krajobrazu.

Prezydent zamierza wystąpić z własną inicjatywą ustawodawczą, która w szczególnie uzasadnionych przypadkach umożliwi uproszczenie długotrwałej procedury odrolniania gruntów pod budowę domów i obiektów użyteczności publicznej, Uproszczona procedura byłaby jednak wyjątkiem dla przypadków szczególnych, a nie regułą.