Służba geodezyjna będzie mieć więcej pracy przy ustalaniu opłat za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Od 12 lipca obowiązują bowiem nowe zasady ich ustalania.

Nowe zasady wprowadziła ustawa z 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897). Nowelizacja przepisów była niezbędna, albowiem Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 30/12) zakwestionował uregulowania pozwalające na określenie należności za wydawanie dokumentów z zasobu w rozporządzeniu, uznając, że odpowiednie zapisy powinny znaleźć się w ustawie.

Dotychczas opłaty za udostępnianie informacji oraz wyrysów i wypisów z zasobu były określone wyłącznie kwotowo. Teraz na ich wysokość wpływ będą miały różne, określone przez ustawę, współczynniki.