Członkowie gabinetów politycznych będą musieli upublicznić swoje oświadczenia majątkowe na internetowych stronach ministerstw. W takim kierunku zmierza projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne, przygotowywany w resorcie Marka Biernackiego.
Dziś jest inaczej: szefowie gabinetów i część ich członków co prawda składa oświadczenia majątkowe, ale nie ma obowiązku ich ujawniania. Stanowią one tajemnicę prawnie chronioną, podobnie jak deklaracje ministrów. Teoretycznie więc członkowie gabinetów mogliby – podobnie jak szefowie resortów – z własnej woli je upublicznić, ale nikt nie wychodzi przed szereg.
Członkami gabinetów politycznych są najbardziej zaufani współpracownicy ministrów. Doradzają, organizują spotkania, pilnują kalendarza, dbają o wizerunek ministra i komunikację społeczną oraz koordynują kontakty z parlamentarzystami. Słowem, mają duży nieformalny wpływ na podejmowane decyzje.
Projekt ustawy przewiduje obowiązek składania oświadczeń majątkowych m.in. przez pracowników urzędów państwowych, do których zalicza się zarówno szefów, jak i członków gabinetów politycznych. Taki obowiązek obejmie kierujących komórkami organizacyjnymi, a także tych, których średni miesięczny przychód uzyskiwany w urzędzie lub jednostce organizacyjnej w roku kalendarzowym jest równy albo wyższy od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedzającego.
– Szefowie gabinetów politycznych będą zawsze zobligowani do złożenia oświadczenia majątkowego, jako kierujący komórką organizacyjną urzędu, zaś członkowie gabinetów – o ile osiągną wskazany w przepisach dochód – tłumaczy Patrycja Loose, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości. Regułą ma być ujawnianie tych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.
Obecnie podstawę składania oświadczeń majątkowych przez pracowników gabinetów politycznych ministrów stanowią przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm.), czyli ustawy antykorupcyjnej.
Jak wyjaśnia Patrycja Loose, obowiązek ten nie rozciąga się dziś na wszystkich członków gabinetów politycznych, lecz dotyczy tylko ich szefów, jako pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w komórce równorzędnej departamentowi ministerstwa. Co do pozostałych pracowników gabinetów ten obowiązek obejmuje tych, których stanowiska są równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami dyrektorów i naczelników.
– Ze względu na nieostry charakter kryterium równorzędności stanowisk pod względem płacowym, w Ministerstwie Sprawiedliwości przyjęto zasadę składania oświadczeń majątkowych przez wszystkich pracowników gabinetu politycznego – informuje rzeczniczka.
– Publikacja takich oświadczeń w BIP może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy osoba składająca oświadczenie wyraziła pisemną zgodę na ujawnienie informacji zawartych w oświadczeniu, ewentualnie gdy osoba odbierająca oświadczenie (minister – red.) ujawni oświadczenie pomimo braku zgody składającego oświadczenie, co jednakowoż może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach – wskazuje Patrycja Loose.
Obecnie – także w celach antykorupcyjnych i zapobiegających konfliktowi interesów – upublicznia się obowiązkowo w BIP tylko: imiona i nazwiska członków gabinetów politycznych, ich daty urodzenia, miejsce zatrudnienia, źródła dochodów i informację o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym zatrudnienie w gabinecie politycznym ministra.
Etap legislacyjny
Prace w resorcie