Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował poselski projekt zmian w upadłości konsumenckiej
W projekcie stanowiska rządu komitet ocenia, że propozycje posłów są spójne z kierunkami zmian w prawie upadłościowym i naprawczym, dotyczących upadłości konsumenckiej, które zostały ujęte w projekcie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, opracowanym przez ministra sprawiedliwości. Dlatego w razie szybszego (co prawdopodobne) uchwalenia zmian w wersji poselskiej, rządowa regulacja nie będzie już obejmowała bankructwa osób fizycznych.
– Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze zakończyła już w ubiegłym tygodniu prace i wprowadziła poprawki. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu – zapowiada poseł Ligia Krajewska (PO).
Jednak Komitet Stały Rady Ministrów w swoim stanowisku przedstawia też pewne zastrzeżenia wobec propozycji posłów. Dotyczą one np. propozycji powoływania referendarza na funkcję sędziego komisarza w postępowaniu. Komisarzowi przysługują bowiem uprawnienia sądu i przewodniczącego, tymczasem referendarz nie może sprawować wymiaru sprawiedliwości.
Komitet zwraca też uwagę, że projekt poselski – w przeciwieństwie do rządowego – nie przewiduje utworzenia internetowej platformy Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Miałyby się w niej znaleźć obwieszczenia i ogłoszenia o postępowaniach upadłościowych, również konsumenckich. A to pozwoli zredukować ich koszty.
Ustawa – w tej czy innej wersji – ma zastąpić uchwalone w 2008 r. nieżyciowe przepisy. Dziś powodują one, że sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości albo umarza postępowanie w sytuacji, gdy dłużnik nie ma majątku na pokrycie jego kosztów. Natomiast poselska nowela – podobnie jak propozycja rządowa – przewiduje, że w takiej sytuacji tymczasowo pokryje je Skarb Państwa. Dłużnik ureguluje je już później, na etapie wykonywania planu spłaty wierzycieli. SP tymczasowo wyłoży zaliczkę również wówczas, gdy dłużnikowi zabrakło gotówki na wszczęcie procedur, ale jednocześnie dysponuje on znacznym majątkiem trwałym. Komitet zwraca uwagę, że wprawdzie SP odzyska wyłożone pieniądze w pierwszej kolejności przed należnościami pozostałych wierzycieli, to jednak mechanizm ten wymaga namysłu. Dlatego posłowie powinni przedstawić szacunkowo skutki finansowe swoich propozycji dla budżetu, tak jak to zrobiono w projekcie prawa restrukturyzacyjnego.
Z kolei Maciej Geromin z Ministerstwa Sprawiedliwości zwraca uwagę, że dziś z oddłużenia mogą skorzystać tylko osoby, które stały się niewypłacalne na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności, takich jak kataklizm, choroba lub śmierć małżonka.
– Projekt odchodzi od tego rozwiązania i chce wprowadzić przesłankę ogłoszenia upadłości konsumenckiej odnoszącą się do wzorca staranności konsumenta. Spowoduje to, że sądy będą oddalały wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, tylko gdy niewypłacalność powstanie na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa dłużnika, a więc zachowań intencjonalnych i celowych – tłumaczy ekspert.
Takim umyślnym doprowadzeniem do niewypłacalności lub do powiększenia jej skali jest – zdaniem autorów projektu – chociażby celowe wyzbycie się majątku po to, aby utrudnić dochodzenie należności przez wierzycieli.

2161 osób złożyło wniosek o upadłość konsumencką

60 upadłości z tych wniosków zostało ogłoszonych

Etap legislacyjny
Projekt przed II czytaniem