Około 1,6 tys. działaczy opozycji demokratycznej przymusowo wcielonych do wojska będzie mogło ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa - 22 maja Senat przyjął uchwalę w sprawie skierowania do dalszych prac w Sejmie projektu Ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Przyjęcie uchwały stanowi realizację postulatu zawartego w petycji skierowanej do parlamentu przez Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”.

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że prawo do rekompensaty mają osoby walczące o niepodległość Polski od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. W tej grupie są także internowani w czasie stanu wojennego w 1981 roku. Przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”. Wskazywali jednak, że na podstawie tych przepisów do odszkodowania za prześladowania z powodów politycznych nie mają osoby, które przymusowo były kierowane do wojskowych obozów specjalnych (osoby trafiające tam pod pozorem wykonywania tzw. obowiązku obrony były w rzeczywistości represjonowane).

Zmiana przepisów spowoduje, że osoby kierujące do sądów cywilnych wnioski o przyznanie rekompensat za przymusowe wcielenie do wojska, będą miały podstawę prawną do ich otrzymania. Projekt ustawy zakłada jednocześnie, że prawo do otrzymania rekompensaty od Skarbu Państwa będzie przechodziło na małżonka, dzieci lub rodziców poszkodowanego.