Przewodniczący reprezentuje Radę oraz organizuje jej pracę (m.in. zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem). Podpisuje także uchwały Rady oraz przedstawia jej wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Roman Hauser jest od 1991 r. sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przez dwie kadencje (w latach 1992-1998 i 1998-2004) pełnił funkcję prezesa NSA. Z kolei w latach 2004-2010 był dyrektorem Biura Orzecznictwa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W 2006 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa NSA, a 23 maja 2010 r. po raz trzeci został prezesem tego sądu.

Nowy przewodniczący KRS ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studiował w latach 1969-1973). Z uczelnią związany jest do dziś jako profesor zwyczajny w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowo-Administracyjnego.

Hauser jest jednym z twórców reformy sądownictwa administracyjnego, wprowadzającej dwuinstancyjny model postępowania sądowo-administracyjnego w Polsce oraz autorem wielu opracowań naukowych (monografii, komentarzy, podręczników, artykułów, glos i recenzji), których tematyka koncentruje się na zagadnieniach ustrojowych prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym. Składa się z 25 członków. W jej skład wchodzą: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoba powołana przez Prezydenta RP, Minister Sprawiedliwości, czterech posłów, dwóch senatorów, dziesięciu sędziów będących przedstawicielami sądów powszechnych i dwóch sędziów.