Jeżeli przepisy innego państwa są elementem stanu faktycznego, to minister finansów nie może uchylić się od wydania interpretacji indywidualnej – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o polską spółkę z o.o., która zamierzała zostać wspólnikiem spółki białoruskiej. Zobowiązała się do wniesienia wkładu niepieniężnego niebędącego przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią. Problem wziął się z tego, że w świetle przepisów białoruskich moment powstania przychodu w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego nie jest taki sam jak w polskiej ustawie o CIT. Spółka spytała, kiedy powstanie u niej przychód na gruncie polskiej ustawy. Przedstawiając stan faktyczny sprawy, przytoczyła przepisy obowiązujące na Białorusi i w Polsce oraz przedstawiła swoje stanowisko.
Reklama
Dyrektor izby skarbowej (występujący w imieniu ministra finansów) nie udzielił odpowiedzi. Stwierdził, że w tym celu musiałby przeanalizować przepisy białoruskie, a to nie mieści się w zakresie jego działania. Wyjaśnił, że interpretuje tylko przepisy, o których mowa w art. 3 pkt 2 ordynacji podatkowej.

Reklama
Spółka wniosła zażalenie. Podkreśliła, że zdaje sobie sprawę z tego, iż przepisy wewnętrzne obcego państwa nie mogą być podstawą do wydania interpretacji, ale nie chodziło jej o ich ocenę. Tłumaczyła, że przepisy białoruskie były elementem stanu faktycznego, który starała się rzetelnie przedstawić. Gdyby zrobiła to nierzetelnie, to interpretacja nie dawałaby jej w przyszłości ochrony prawnej. Podkreślała, że pytała o przepisy polskiej ustawy o CIT, bo to one, w kontekście przedstawionego stanu faktycznego, miały być podstawą interpretacji.
WSA w Warszawie podzielił jej stanowisko. Orzekł, że choć przepisy prawa obcego faktycznie nie mieszczą się w definicji przepisów podatkowych zawartej w ordynacji, to minister musi udzielać odpowiedzi, gdy stanowią one element stanu faktycznego. Chcąc udzielić odpowiedzi na pytanie spółki, minister musiał ocenić ustawę o CIT w kontekście przedstawionego przez nią stanu faktycznego. Dlatego będzie musiał odpowiedzieć na zadane przez nią pytanie – orzekł WSA. Wyrok jest nieprawomocny.
W jakich sprawach wypowiada się minister
Interpretacje ogólne i indywidualne są wydawane w zakresie przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z ordynacją podatkową:
● przepisy prawa podatkowego – to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych;
● ustawy podatkowe – to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 802/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia