Zmarła moja przyjaciółka, której sprawiłam pogrzeb z własnych pieniędzy. Nie mam kontaktu z rodziną. Gdzie mogę zwrócić się o zwrot poniesionych kosztów? – pyta pani Aniela.
Koszty pogrzebu wchodzą do długów spadkowych, ale skoro nasza czytelniczka nie ma kontaktu z rodziną zmarłej, trudno będzie domagać się od niej zwrotu poniesionych wydatków. Można natomiast zwrócić się do banku, w którym przyjaciółka miała konto. Zgodnie z prawem bankowym w przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu swojego klienta osobie, która przedstawiła rachunki potwierdzające wysokość wydatków. Kwota nie może przy tym przekraczać kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Zwrot kosztów obejmuje wydatki na zakup trumny, nabycie miejsca na grób, odzieży dla zmarłego i wydatki na pokrycie kosztów ceremonii pogrzebowej. Sąd Najwyższy wskazał, że bank jest zobowiązany do wypłacenia także kosztów postawienia nagrobka.
Pani Aniela nie musi znać numeru rachunku bankowego zmarłej, wystarczy, że wie, w którym banku posiadała konto. Jeśli tak, to powinna wystosować pismo o zwrot kosztów pogrzebu i przedstawić rachunki potwierdzające wydatki. Kwota wypłacona przez bank nie wchodzi wówczas do spadku po zmarłym posiadaczu rachunku. Bank nie może odmówić zwrotu kosztów pogrzebu (o ile na koncie pozostały jakieś środki), ale nie wypłaci kwoty większej niż znajdująca się na rachunku zmarłego.
Uwaga
Zwrot kosztów pogrzebu może nastąpić tylko z indywidualnego rachunku bankowego zmarłego. Nie jest to możliwe w przypadku rachunków wspólnych (np. prowadzonego dla obojga małżonków).
Podstawa prawna
Art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.).