Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że nadal wpływają do niego skargi dotyczące niedostatecznej ochrony przed eksmisją na bruk. Podkreśla przy tym, że wiele eksmisji jest realizowanych do noclegowni i schronisk dla bezdomnych. Równocześnie gmina jest powiadamiana o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia. Rzecznik wskazuje, że osoby kierowane do schronisk i noclegowni często rezygnują z pobytu w tych placówkach i stają się bezdomnymi.

Przepisy, które miały zapobiegać eksmisjom na bruk zostały uchwalone ustawą z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 224, poz. 1342). Wątpliwości RPO budzi jednak art.1046 § 4 zdanie trzecie i czwarte Kodeksu postępowania cywilnego, który zezwala na usunięcie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. Komornik nakazuje przymusowe opuszczenie lokalu po bezskutecznym upływie 6 miesięcy od chwili zawiadomienia gminy o potrzebie znalezienia lokalu socjalnego dla osoby eksmitowanej.

Rzecznik wskazuje, że osoba wyeksmitowana do schroniska bądź noclegowni nie ma możliwości wyegzekwowania od gminy spełnienia jej obowiązku. Przepisy nie wskazują też w jakim terminie gmina miałaby go realizować. Ponadto, jak wskazuje RPO, dłużnicy są kierowani do noclegowni i schronisk bez uwzględnienia ich stanu zdrowia czy też faktu sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi. Z analizy spraw badanych przez Rzecznika wynika, że problem eksmitowania do takich miejsc dotyczy m.in. osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), chorych psychicznie i kobiet w ciąży.

Rzecznik Praw Obywatelskich zapytuje więc Ministra Sprawiedliwości czy resort ten prowadzi monitoring realizacji wyroków nakazujących opróżnienie mieszkania bez prawa do lokalu socjalnego, a także w jaki sposób nowe przepisy wpłynęły na szybkość i skuteczność postępowań egzekucyjnych. RPO interesuje również jaki ich odsetek kończy się usunięciem dłużnika do noclegowni lub schroniska z powodu niewskazania przez gminę w terminie 6 miesięcy tymczasowego pomieszczenia.