Akty prawne na egzamin na aplikację komorniczą:

ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe,

• Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

Reklama

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

• ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

Reklama

• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

• ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

• ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

• ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

• ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

• ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,

• ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

• Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

• ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

• ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,

• ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

• ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

• ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,

• ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

• ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,

• ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

• ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

• ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,

• ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

• ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,

• ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

• ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

• ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

• ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

• ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

• ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe,

• ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,

• ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Źródło: MS