Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało listę aktów prawnych na podstawie których opracowane zostaną pytania testowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą, który odbędzie się 27 września 2014 roku.

Akty prawne na egzamin na aplikację komorniczą:

ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe,

• Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

• ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

• ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

• ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

• ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

• ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,

• ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,

• ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

• Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

• ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

• ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,

• ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

• ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

• ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,

• ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

• ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,

• ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

• ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

• ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,

• ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

• ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,

• ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

• ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

• ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

• ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

• ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

• ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe,

• ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,

• ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Źródło: MS