Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało listę aktów prawnych na podstawie których opracowane zostaną pytania testowe na egzamin wstępny na aplikację notarialną, który odbędzie się 27 września 2014 roku.

Akty prawne na egzamin na aplikację notarialną:

1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,

3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

9. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

10. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,

11. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,

12. ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

13. ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,

14. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,

15. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,

16. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

17. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

18. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,

19. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

20. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

21. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

22. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

23. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

24. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

25. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

26. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

27. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

28. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

29. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

30. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

31. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

32. ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

33. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

34. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

35. rozporządzenie nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),

36. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

37. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

38. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

39. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

40. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

41. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,

42. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

43. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,

44. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

45. rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz. U. UE L z dnia 31 lipca 2007 r.)

46. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. U. UE L z dnia 4 lipca 2008 r.)

47. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

48. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,

49. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Źródło:MS