Firma energetyczna ma prawo wstrzymać odbiorcy dostawy prądu tylko w ściśle określonych przypadkach.
Reklama

Sytuacja, w których przedsiębiorstwo może wstrzymać dostawy energii elektrycznej, są określone w przepisach Prawa energetycznego.

Odbiorca nie płaci za prąd

Przede wszystkim dostawca energii może wstrzymać usługę, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za dotychczas dostarczoną energię co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności.

Zanim jednak konsument zostanie odcięty od prądu, przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek pisemnie powiadomić klienta o zamiarze wypowiedzenia umowy oraz wyznaczyć dodatkowy dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Zobacz stanowisko UOKiK w tej sprawie>>

Termin ten rozpoczyna swój bieg od daty doręczenia odbiorcy energii wezwania do zapłaty, nawet jeżeli w piśmie błędnie wyznaczono termin dodatkowy na uiszczenie zaległości, spodziewając się na przykład, że pismo zostanie szybciej doręczone. Odcięcie energii więc i tak będzie zgodne z prawem, jeśli nastąpi po upływie prawidłowo obliczonego terminu. Warunkiem jest jednak faktyczne doręczenie upomnienie do odbiorcy prądu.

Brak zgody na instalację

Prąd może zostać odcięty także w przypadku, gdy odbiorca nie zgadza się na zainstalowanie przez przedsiębiorstwo energetyczne przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną.

Nielegalny pobór i niebezpieczna instalacja

Dostawca prądu może również wstrzymać niezwłocznie dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

  • nielegalny pobór prądu - na przykład odbiorca podłączył się do instalacji sąsiada lub
  • że odbiorca posiada instalację stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska - na przykład występują spięcia, przepięcia czy też przewody elektryczne są nieodpowiednio izolowane.

Odmowa dostępu

Jeżeli odbiorca odmówił przedstawicielom przedsiębiorstwa energetycznego ostępu do elementów sieci i urządzeń - w celu przeprowadzenia niezbędnych prac, usunięcia awarii lub kontroli układów pomiarowych, dotrzymania warunków umowy i prawidłowości rozliczeń - będących własnością firmy, a które znajdują się na terenie lub w lokalu odbiorcy, to także można mu odłączyć prąd.

Nie usunął usterek

Prąd może zostać odcięty także wtedy, gdy minęło 14 dni od terminu, jaki minął od doręczenia odbiorcy wezwania do usunięcia stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości, takich jak:

  • uniemożliwienie dostępu upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa energetycznego odczytu stanów liczników;
  • używanie urządzeń zakłócających pracę sieci lub instalacji innych odbiorców,
  • samowolne wprowadzanie zmian w części instalacji oplombowanej przez dostawcę,
  • utrzymanie nieruchomości w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci.

Przedsiębiorstwo energetyczne musi natomiast musi natomiast bezzwłocznie wznowić dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli ustaną przyczyny, które uzasadniały wstrzymanie jego dostaw.

Wyrok Sądu Najwyższego oraz opinia prezesa UOKiK nie pozostawiają przy tym wątpliwości, że dostawca energii nie może uzależniać włączenia prądu od opłacenia innych należności, na przykład opłaty za badania laboratoryjne licznika energii czy opłat dodatkowych za wznowienie sprzedaży.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. nr 54, poz. 348 ze zm.)

Wyrok Sądu Najwyższego z 21 września 2010 r. (III SK 12/10)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (decyzja nr RWA-53/2012 z 31.12.2012 r.)