Zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Oznacza to, że zarówno dokumentacja postępowania przygotowywana przez zamawiającego, jak i treść oferty, wniosków, oświadczeń i innych dokumentów składanych przez wykonawców winna być sporządzona w całości w języku polskim. W swoim wyroku z 28 marca 2013 r. (sygn. akt: KIO 599/13) Krajowa Izba Odwoławcza uznała m.in., że "Przyjęcie w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tym bardziej do oceny merytorycznej oferty, dokumentu złożonego w całości w języku obcym (innym niż język polski) prowadziłoby do naruszenia zasady art. 9 ust. 2 p.z.p., tj. zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w języku polskim. (...) Brak potwierdzenia spełniania merytorycznego wymogu SIWZ – a takim brakiem potwierdzenia jest niewątpliwie brak dokumentu w polskiej wersji językowej – skutkuje stwierdzeniem, że wykonawca nie spełniania merytorycznych wymogów SIWZ".

Z powyższego wynika, że złożenie oferty w języku obcym w całości lub części stanowi o jej wadzie merytorycznej (nie formalnej), dotyczącej niezgodności z treścią SIWZ, a nadto z treścią ustawy i jako taka będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy p.z.p. Dopuszczalność posługiwania się elementami języków innych niż język polski wynika z art. 11 ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 2011 Nr 43, poz. 224 j.t. ze zm.) i ma charakter wyjątkowy.