Akcje w spółce mają, co do zasady, formę dokumentu. Może się jednak zdarzyć, że jego posiadacz go utraci. W niektórych sytuacjach może on też ulec zniszczeniu. W efekcie tych zdarzeń dokument akcji przestaje istnieć. Jakie ma to następstwa?
Statut spółki akcyjnej może regulować tryb umarzania zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji. W zamian za akcje umorzone albo zniszczone akcjonariusz może uzyskać duplikaty. Ich wydanie wymaga uprzedniego ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dotychczasowych dokumentów. Może bowiem okazać się, że utracony dokument nadal istnieje, ale jest w posiadaniu osoby trzeciej, w szczególności takiej, która rości sobie do niego określone prawo.
Jednak statut może nie regulować trybu wydawania duplikatów akcji lub innych dokumentów, które uległy zniszczeniu lub zostały utracone przez akcjonariusza. Wtedy spółka powinna wydać uprawnionemu nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia, po umorzeniu zniszczonego lub utraconego dokumentu. Jego umorzenie następuje w trybie przewidzianym dekretem z 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów. Procedura ta stanowi potwierdzenie, że dotychczasowy dokument akcji przestał istnieć i nie można już wykonywać z niego praw związanych z akcjami.
Jeżeli dokument akcji nadal istnieje i nie został uszkodzony, ale jego treść stała się nieaktualna, w szczególności w przypadku zmiany wartości nominalnej albo połączenia akcji, to spółka może wezwać akcjonariusza do złożenia dokumentu akcji w spółce w celu zmiany treści dokumentu lub jego wymiany. Niezłożenie dokumentu akcji może stanowić podstawę dla jego unieważnienia. Termin do złożenia dokumentu akcji nie może być krótszy niż dwa tygodnie od ogłoszenia wezwania albo doręczenia listu poleconego. W miejsce unieważnionego wydaje się nowy dokument akcji. Koszty unieważnienia dokumentu akcji i wydania nowego dokumentu ponosi spółka. Zarząd ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji w terminie czterech tygodni od dnia powzięcia uchwały o ich unieważnieniu.