W statucie spółki akcyjnej można wprowadzić zasadę przewidującą powoływanie członków zarządu na wspólną kadencję. Jakie będą konsekwencje tego zapisu, gdy w trakcie trwania wspólnej kadencji zarządu w jego skład zostanie powołana nowa osoba?
Członkowie zarządu spółki akcyjnej – co do zasady – powoływani są na indywidualne kadencje. Każdego członka zarządu dotyczy więc jego własna kadencja, niezależna od pozostałych osób w zarządzie. Jednocześnie przepisy art. 369 par. 3 k.s.h. pozwalają wprowadzić do statutu wspólną kadencję członków zarządu. To zaś oznacza, że wszyscy członkowie zarządu są powoływani na określony czas, maksymalnie na pięć lat. Kadencja ma się zakończyć dla wszystkich członków zarządu spółki w tym samym czasie. Innymi słowy, odnosi się ona do zarządu jako całości, a nie poszczególnych członków. W takiej sytuacji mandaty poszczególnych członków zarządu wygasają jednocześnie po jej zakończeniu.
Jednak w trakcie wspólnej kadencji powołany na początku członek zarządu może zostać odwołany, złożyć rezygnację lub umrzeć. W takim przypadku w jego miejsce może zostać powołana nowa osoba. W stosunku do tego nowego członka zarządu nie zaczyna biec od nowa jego własna kadencja. Taka osoba jest niejako kontynuatorem poprzedniego członka zarządu, któremu wygasł mandat wskutek wskazanych powyżej zdarzeń. Wynika z tego, że mandat nowej osoby wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, czyli tych, którzy zostali powołani na początku kadencji.
Wybór wspólnej czy też indywidualnej kadencji należy do akcjonariuszy, którzy w statucie spółki określają model funkcjonowania zarządu. Jeżeli statut spółki nie zawiera w tym zakresie żadnych postanowień, oznacza to, że zastosowanie znajduje model odrębnej kadencji. Powołanie członków zarządu na okres wspólnej kadencji ma bowiem zastosowanie tylko wówczas, jeżeli przewiduje to statut. Warto podkreślić, że analogiczne zasady są stosowane do wspólnej kadencji członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Anna Bajerska, radca prawny, partner, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna