W praktyce zdarza się, że członek zarządu spółki z o.o. nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Czy w takiej sytuacji będzie on ponosił odpowiedzialność za to, że nie zostało sporządzone sprawozdanie finansowe spółki?
Zgłoszenie spółki z o.o. do sądu rejestrowego musi zawierać m.in. nazwiska, imiona i adresy członków zarządu. Wszelkie zmiany danych członków zarządu spółka powinna zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania do rejestru lub ujawnienia w aktach rejestrowych. Wpis danych członka zarządu ma charakter deklaratywny, tj. określona osoba zostaje powołana na stanowisko już z chwilą podjęcia stosownej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Ujawnienie jej w KRS potwierdza jedynie wcześniejsze powołanie. Brak wpisania określonej osoby do KRS jako członka zarządu nie może stanowić podstawy do kwestionowania skuteczności jej powołania.
Zwrócił na to uwagę Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z 4 września 2013 r. (sygn. akt IV Ka 309/13). Sąd potwierdził, że mimo braku wpisu do KRS ważna uchwała powołująca daną osobę na członka zarządu wywołuje skutki prawne. Jeżeli więc taka osoba zostaje powołana na podstawie prawidłowo podjętej uchwały wspólników, to nie sposób kwestionować jej mandatu do wykonywania obowiązków członka zarządu spółki z o.o. W uzasadnieniu wspomnianego wyroku podkreślono, że uchwałę w sprawie powołania członka zarządu zamieszczono w protokole zgromadzenia wspólników. Jednocześnie na zgromadzeniu wspólników reprezentowany był cały kapitał zakładowy, a głosowanie w przedmiocie powołania oskarżonego na stanowisko członka zarządu odbyło się przy udziale wszystkich uprawnionych wspólników. W głosowaniu tajnym wspólnicy podjęli jednomyślną uchwałę o powołaniu danej osoby do zarządu. Nie ma przy tym znaczenia, że wskutek braków formalnych wniosek o wpis danej osoby do KRS w charakterze członka zarządu nie został przez sąd uwzględniony.
Za niesporządzenie sprawozdania finansowego grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat albo obie te kary łącznie.

Dr Marcin Borkowski, radca prawny w GWW