W umowach zawieranych z członkami zarządu spółkę z o.o. powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Czy tę wyjątkową zasadę należy też stosować, rozwiązując współpracę z członkami zarządu?
Spółkę z o.o. i członka zarządu w każdym przypadku łączy stosunek organizacyjny, związany z powołaniem danej osoby w skład zarządu. Wraz z ustaniem tego stosunku, np. po odwołaniu, wygasa kompetencja do wykonywania obowiązków członka zarządu. Ponadto członka zarządu oraz spółkę wiązać może też stosunek podstawowy, np. umowa o pracę lub kontrakt menedżerski. Otóż po powołaniu danej osoby w skład zarządu spółka może dodatkowo zawrzeć z członkiem zarządu umowę kreującą wspomniany stosunek podstawowy.
Do kwestii zakończenia współpracy z członkiem zarządu nawiązuje wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2008 r. (sygn. akt II PK 134/08). SN podkreślił, że wymóg reprezentowania spółki przez radę nadzorczą lub pełnomocnika dotyczy wyłącznie osoby, która rzeczywiście pełni funkcję członka zarządu. Zatem dotyczy tylko umów między spółką a członkami zarządu, nie zaś byłymi członkami tego organu. Szczególne zasady reprezentacji spółki przestają obowiązywać wraz z wygaśnięciem mandatu członka zarządu, w szczególności w związku z jego odwołaniem. Od tego momentu mamy do czynienia z byłym członkiem zarządu, a w umowach z taką osobą spółkę mogą reprezentować na ogólnych zasadach pozostali członkowie zarządu pełniący funkcje.
Jak z tego wynika, dopiero po odwołaniu członka zarządu, do podejmowania wszelkich czynności w imieniu spółki wobec takiej osoby właściwy staje się zarząd. Jeśli więc rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników zamierza rozwiązać umowę o pracę z członkiem zarządu, to powinny to uczynić jednocześnie z odwołaniem go z pełnionej funkcji w zarządzie. Po odwołaniu dotychczasowy członek zarządu staje się zwykłym pracownikiem, wobec którego kompetencje pracodawcy wykonuje zarząd, a nie rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników.
Dr Marcin Borkowski, radca prawny, GWW Legal