Od niedawna obowiązują nowe przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za regulowanie należności wobec podwykonawców. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby konkretny podwykonawca mógł skorzystać z tych rozwiązań?
Nowe rozwiązania weszły w życie z początkiem czerwca tego roku. Zostały wprowadzone ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933). Zawarte w niej unormowania zmodyfikowały m.in. art. 6471 kodeksu cywilnego. Według obowiązujących regulacji wykonawca nie musi, jak poprzednio, uzyskać zgody inwestora na powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia, warunkującej powstanie odpowiedzialności solidarnej inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. W obecnym stanie prawnym obowiązek uzyskania zgody zastąpiono zgłoszeniem inwestorowi (przez wykonawcę lub podwykonawcę) zakresu robót, które mają być powierzone podwykonawcy.
Jednakże zgłoszenie to musi spełniać kilka warunków, aby jego skutkiem była odpowiedzialność solidarna inwestora. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Musi również wskazywać szczegółowo podwykonawcę oraz określać zakres robót, które on wykona. Ponadto zgłoszenie należy doręczyć inwestorowi przed przystąpieniem danego podwykonawcy do wykonania robót określonych w zgłoszeniu.
Z kolei inwestor w ciągu 30 dni od doręczenia mu zgłoszenia może złożyć wykonawcy (oraz podwykonawcy) pisemny sprzeciw wobec wykonania danych robót przez podwykonawcę. W takim przypadku inwestor nie będzie odpowiadał względem podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego mu od wykonawcy.
Warto jednocześnie podkreślić, że nie ma potrzeby, aby w umowie z inwestorem ustalać zakres robót realizowanych osobiście przez wykonawcę oraz przez podwykonawców. Wykonawca może podjąć decyzję o podpisaniu umowy z wybranym podwykonawcą już w trakcie realizacji danej inwestycji. Rozwiązanie to jest zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców.
Lidia Dziurzyńska-Leipert, radca prawny i partner w kancelarii CMS