W trzecim kwartale tego roku ma zacząć obowiązywać akt na nowo regulujący status biegłych sądowych. Taki cel postawił sobie w projekcie założeń ustawy o biegłych sądowych resort sprawiedliwości. Dziś dokument będzie rozpatrywany na posiedzeniu Rady Ministrów.
Projektowana ustawa ma szczegółowo określić warunki nabywania, zawieszania i utraty prawa do wykonywania czynności biegłego sądowego, a także doprowadzić do tego, by sądy zyskały szybki dostęp do wysoko wykwalifikowanego korpusu ekspertów.
Zgodnie z założeniami o powołanie na biegłego będzie mogła starać się osoba posiadająca m.in.:
● pełną zdolność do czynności prawnych,
● teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne,
● trzyletnie doświadczenie w dziedzinie, w jakiej ma zostać ustanowiona biegłym.
Zawieszenie w wykonywaniu czynności ma zaś następować obligatoryjnie, w razie gdyby przeciwko biegłemu toczyło się postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Biegłych sądowych na pięcioletnią kadencję (z możliwością ponownego ustanowienia) powoływać ma prezes sądu okręgowego w drodze decyzji administracyjnej. Każdy z kandydatów będzie musiał jednak najpierw przedstawić opinie np. organów swojego samorządu zawodowego, potwierdzające kompetencje. Gdyby mimo tego prezes nie potrafił samodzielnie ocenić przygotowania kandydata, będzie mógł powołać specjalną komisję rekrutacyjną. Biegły będzie mógł być powołany tylko przy jednym sądzie okręgowym.
W projekcie został wprowadzony też obowiązek skierowany do organów zalecających sporządzenie opinii. Mają one zawiadamiać sąd o każdym przypadku rażących uchybień w realizacji powierzonych ekspertowi obowiązków (np. o zbyt długim oczekiwaniu na opinię).
Projekt założeń normuje też nieznaną dotychczasowym przepisom kwestię związaną z instytucjami specjalistycznymi jako biegłymi. Podmioty te mają być podzielone na dwie kategorie. Do pierwszej wchodzić będą instytucje mogące sporządzać opinie bez konieczności wpisu na listę biegłych (takie jak np. zakłady medycy sądowej czy policyjne laboratoria kryminalistyczne). Pozostałe ośrodki chcące działać na potrzeby wymiaru sprawiedliwości będą natomiast musiały wykazać, że spełniają wymogi z ustawy: a więc posiadają potencjał kadrowy czy właściwe zaplecze techniczne.
Etap legislacyjny
Projekt założeń na Radzie Ministrów