Chodziło o spółkę zajmującą się produkcją taśm technicznych. Do ich wytwarzania firma używa linii montażowej, której poszczególne elementy muszą być systematycznie czyszczone. Do mycia mieszadła i głowicy powlekającej taśmę oraz stacji podającej klej do taśm jest wykorzystywany alkohol, bo usuwa on pozostałości kleju.
Spółka spytała izbę skarbową, czy może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie ówczesnego rozporządzenia ministra finansów, które zwalniało z akcyzy napoje alkoholowe używane do procesów produkcyjnych, pod warunkiem że produkt końcowy nie zawiera alkoholu. Obecnie taka preferencja jest zapisana w par. 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 8 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 212 z późn. zm.).
Spółka zapewniła, że produkowana i sprzedawana przez nią taśma nie zawiera alkoholu.
Izba skarbowa uznała, że zwolnienie nie wchodzi w grę. Powołała się na definicję procesu produkcji zamieszczoną w internetowej encyklopedii zarządzania, gdzie wyróżnione są procesy: produkcji podstawowej, produkcji pomocniczej, obsługi i utylizacyjne. Stwierdziła, że użyty w przepisach termin „proces produkcyjny” odnosi się wyłącznie do produkcji podstawowej, czyli do następujących po sobie zmian fizykochemicznych zmierzających do wytworzenia wyrobu gotowego. „Czyszczenie alkoholem instalacji produkcyjnych, mimo że zachodzi w toku produkcji, nie odpowiada wskazanej definicji. Nie są to bowiem procesy produkcji podstawowej, lecz co najwyżej procesy pomocnicze lub procesy obsługi” – uznała izba.
Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Orzekł, że izba nieprawidłowo zawęziła definicję procesu produkcyjnego. W ocenie sądu przepisy nie wymagają, by użycie alkoholu miało miejsce wyłącznie w toku produkcji podstawowej, ale ogólnie – w całym procesie produkcyjnym. Mycie maszyny jest jego elementem.
Sąd podkreślił, że również dyrektywa 92/83/EWG z 19 października 1992 r. nie formułuje żadnych dodatkowych warunków poza wymogiem, aby produkt końcowy powstały w procesie produkcji nie zawierał alkoholu.
Stanowisko to podzielił Naczelny Sąd Administracyjny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 570/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia