Wiele gmin zmienia na wiosnę regulaminy miejsc, gdzie odbywa się lokalny handel. Nie wolno im wpisywać do takiego dokumentu obowiązków zarządcy i osób wynajmujących stoiska czy wysokości i trybu poboru opłaty targowej.

Przekonali się o tym radni Prochowic. Postanowili opracować i przyjąć nowy regulamin targowiska. Takie prawo przysługuje im na mocy art. 40 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Upoważnia on radę do uchwalania aktów prawa miejscowego wyznaczających zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Z ustawy wynika więc wprost, że regulamin ma określać jedynie normy i zasady prawidłowego postępowania mieszkańców w czasie obecności na targowisku. Tworząc taki dokument, radni powinni przeanalizować, czy proponowane zapisy nie wykraczają poza te kwestie. Tymczasem w Prochowicach wyznaczyli w regulaminie zarządcę targowiska i określili jego obowiązki.
Wojewoda dolnośląski podważył takie podejście do sprawy, unieważniając uchwałę. „Żaden przepis ustawowy nie upoważnił rady do regulowania tej materii w przedmiotowej uchwale. Szczegółowe zadania zarządcy mogą być oczywiście powierzone określonemu podmiotowi, niemniej jednak takie regulacje, jako skierowane do oznaczonej jednostki, nie powinny się znajdować w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu targowiska, stanowiącej akt prawa miejscowego” – uzasadnił.
W regulaminie nie należy też określać obowiązków osób wynajmujących stoiska. Te, zdaniem organu nadzoru, powinny być przedmiotem umowy cywilnoprawnej, jako że dotyczą dwóch konkretnych stron: gminy jako właściciela bazaru i handlarza jako podmiotu chcącego skorzystać z usług targowiska. W regulaminie nie ma też miejsca na wskazanie wysokości opłaty targowej i trybu jej poboru, bo do tego służy odrębna uchwała.
Konstruując dokument trzeba wreszcie uważać, by opisując zasady porządkowe, nie wskazywać na kwestię dochodzenia przez gminę roszczeń z tytułu dokonania przez gości targowiska szkód materialnych. Takie prawo samorząd oczywiście ma, ale zostało ono wyczerpująco opisane w kodeksie cywilnym.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego z 25 lutego 2014 r., nr NK-N.4131.111.1.2014.RJ1 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia