W projekcie nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego autorzy proponują, aby sąd mógł odstąpić od wykonania kary, gdy przemawiają za tym szczególne względy oraz aby w posiedzeniu, na którym zostanie podjęta decyzja co do wykonania kary, brali udział prokurator, skazany i jego obrońca, a także np. kurator zawodowy czy przedstawiciel stowarzyszenia albo organizacji społecznej (art. 178 par. 2 k.k.w.). Pozytywnie o projekcie wypowiedziały się teraz m.in. Krajowa Rada Sądownictwa i Krajowa Rada Prokuratury.
Zdaniem autorów nowelizacji ocenę, czy w danej sprawie istnieją okoliczności, które można określić mianem szczególnych względów, należy pozostawić sądom, które będą rozstrzygać konkretne przypadki. Wszystkich okoliczności, w których sąd powinien odstąpić od obligatoryjnego zarządzania wykonania kary – zdaniem autorów projektu – ustawodawca nie będzie w stanie sprecyzować. Opinię taką wyraził zresztą w zdaniu odrębnym do wyroku TK jeden z sędziów orzekających w sprawie.
Etap legislacyjny
Projekt wniesiony do Sejmu