Parlament Europejski nalega na ujednolicenie podstawowych dokumentów. Projekt przepisów przewiduje wprowadzenie europejskich zunifikowanych formularzy, które byłyby akceptowane przez wszystkie państwa Wspólnoty.

Zgodnie z propozycją, uproszczone zostałyby procedury weryfikacji niektórych urzędowych dokumentów, między innymi aktów urodzenia czy aktów zawarcia związku małżeńskiego. Wydawane byłyby na standardowych, wielojęzycznych formularzach, dzięki czemu unikano by też kosztów związanych z tłumaczeniem.

Celem wprowadzenia tego typu nowości jest zaoszczędzenie czasu i pieniędzy osób podejmujących pracę czy naukę w innym kraju Unii lub przenoszących się do innego kraju, gdzie obecnie muszą przedstawiać liczne dokumenty. Zdaniem posła Tadeusz Zwiefki, proponowane rozwiązania są niezwykle praktyczne i ułatwią w sposób realny życie obywatelom.

Poseł uważa, że w momencie, gdy przepisy wejdą w życie, będzie to „krok milowy podobny do otwarcia granic”. Brak konieczności uwierzytelniania i tłumaczenia dokumentów zlikwiduje - jego zdaniem - utrudnienia w swobodnym przemieszczaniu się w ramach Unii Europejskiej. Ostateczną decyzję w tej sprawie muszą jeszcze podjąć kraje członkowskie, które są za stopniowym wprowadzaniem przepisów.