Jakie środki prawne przysługują w razie złego wykonywania obowiązków przez komornika?

Jest ich kilka, ale najczęściej wykorzystywanym środkiem jest skarga na czynności komornika. Ma zastosowanie wówczas, kiedy nie działa on zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie egzekucyjne. Może mieć ona dwojaki charakter, czyli możemy skarżyć czynności, które komornik wykonał, jak też zaniechania, których się dopuścił. W efekcie sąd może uchylić lub zmienić czynność bądź nakazać jej wykonanie. W zakresie zaniechań skarga ma zastosowanie w sytuacji, kiedy komornik nie wykonał czynności mimo istnienia ustawowego obowiązku, a nie wówczas, gdy pozostawał bezczynny. Skarżyć może nie tylko wierzyciel, ale wszyscy, których prawa zostały naruszone lub zagrożone działaniem komornika. Skuteczności tego środka nie można oceniać w oderwaniu od konkretnej sprawy. Zdarza się jednak, że strony traktują skargę jako instrument służący wydłużaniu postępowania.

A gdy nie podejmuje on żadnych działań?

Przysługuje nam skarga na przewlekłość postępowania. Stosuje się ją wtedy, gdy na skutek działania lub bezczynności organu doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia egzekucji bez nieuzasadnionej zwłoki. Sąd, stwierdzając przewlekłość postępowania, może zasądzić od komornika na rzecz skarżącego od 2 tys. do 20 tys. zł. W przypadku przedstawionej skargi spotkałem się z orzeczeniem, w którym zasądzono na rzecz strony 2 tys. zł. Sąd ustalił, że wprawdzie komornik podjął działania, ale były one nieefektywne, a zaniechał podjęcia czynności zmierzających do skutecznego wyegzekwowania należności bez nieuzasadnionej zwłoki.

Czy są inne sytuacje, w których możemy się ubiegać o odszkodowanie od komornika?

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji w art. 23 przewiduje, że komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności. W tym przypadku zakres odpowiedzialności komornika nie jest limitowany przez ustawę. Jeśli strona udowodni szkodę i wykaże, że jej przyczyną było niezgodne z prawem działanie komornika, może ona dochodzić odszkodowania, którego wysokość wyznaczona będzie wartością poniesionej szkody. Strony rzadko wykorzystują tę podstawę prawną, niemniej zdarzają się wyroki zasądzające odszkodowanie od komornika. Strona, dochodząc praw przed sądem na podstawie wspomnianej podstawy prawnej, ma realne szanse na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia, pod warunkiem że wystąpiła do sądu po kompleksowej analizie stanu faktycznego i skonfrontowaniu go z przepisami prawa.