Posługiwanie się zapisem dźwięku przy pisaniu apelacji wymaga nie tylko czasu, ale także może doprowadzić do pomyłek, na przykład przy identyfikowaniu osoby świadka, który wypowiadał konkretne słowa; w dodatku zapisy nie są wydawane z posiedzenia przy drzwiach zamkniętych – to podstawowe zarzuty adwokatów i radców prawnych. Problemy z korzystaniem z protokołu elektronicznego przy sporządzaniu uzasadnień orzeczeń zgłaszają też niektórzy sędziowie.
Posłowie proponują, aby protokół skrócony (czyli pisemny sporządzony razem z zapisem elektronicznym) miał taką samą treść jak tradycyjny pisemny. Zmiany dotyczyłyby też sposobu sporządzania transkrypcji z e-protokołu. Posłowie chcą, aby decyzję o spisaniu nagrania podejmował przewodniczący składu, a nie, jak do tej pory prezes na wniosek przewodniczącego, a transkrypcja obejmowała całość protokołu, a nie tylko jego część.
Oprócz tego zaproponowali także wprowadzenie zmian dotyczących:

ugody sądowej, której treść proponują zamieszczać nie tylko w protokole, ale też w odrębnym dokumencie stanowiącym jego część; sporządzania ustnego uzasadnienia i wygłoszenie go bezpośrednio po odczytaniu sentencji wyroku. Strona otrzymałaby wówczas wyrok z transkrypcją uzasadnienia, a od daty doręczenia będzie biegł termin do wniesienia środka zaskarżenia; sporządzenie uproszczonego uzasadnienia wyroku II instancji, a nie tylko – jak obecnie – w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym. Będzie to możliwe pod warunkiem, że sąd II instancji nie przeprowadził postępowania dowodowego, nie zmienił ustaleń faktycznych sądu I instancji, a w apelacji nie zgłoszono zarzutów dotyczących tych ustaleń.

Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed pierwszym czytaniem