OIRP w Warszawie informuje, że stosownie do art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich.

W izbie warszawskiej wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich należy złożyć do dnia 2 listopada 2011 r.

Złożenie wniosku oznacza, że najpóźniej w dniu 2 listopada 2011 r. wniosek powinien wpłynąć do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście, ul. Żytnia 15 lok. 21 lub wysłać pocztą na adres siedziby biura OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa.

Do wniosku należy dołączyć:

• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

• oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

• oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko Pani/Panu postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;

• dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 139,00 zł.

Oświadczenia dostępne są na stronie OIRP w Warszawie.

Opłatę wpisową należy do 25 października 2011 r. wnieść na rachunek bankowy OIRP w Warszawie, nr konta: 21 1910 1123 0250 0267 2121 0001, z dopiskiem: „opłata wpisowa” wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz imienia ojca.

Osoby, które do akt osobowych dołączyły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra prawa, są bezwzględnie obowiązane – w terminie złożenia wniosku – do dostarczenia oryginału dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, urzędowego odpisu tego dyplomu albo poświadczonej notarialnie kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu.

Ps/źródło:OIRP w Warszawie

Zobacz także:

OIRP w Warszawie szuka patronów dla aplikantów

Nowa formuła szkoleń w OIRP w Warszawie