Władze koła planują rozpocząć nowy rok akademicki od omówienia przyjętych przez Sejm, dużych zmian w procedurze karnej.

Chodzi o reformę postępowania karnego, która wprowadza m.in. kontradyktoryjność procesu oraz statuuje zasadę przeprowadzania dowodów na wniosek stron, a sądowi podczas rozprawy pozostawia jedynie w sytuacjach wyjątkowych, możliwość przeprowadzania dowodów z urzędu.

Nowelizacja przewiduje także szerszy dostęp do pomocy prawnej dla stron procesu. Co więcej, nowe przepisy przyznają uprawnienia obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych także radcom prawnym.

Obszerna nowela obejmuje blisko 300 nowych przepisów. Jak podkreślają władze koła zmiany w procesie karnym mają wpływ na przebieg badań prowadzonych przez doktorantów w ramach ich prac nad poszczególnymi instytucjami przewidzianymi w k.p.k., stąd też pilniejsza obecnie jest potrzeba ich wspólnego omówienia.

Prawnicze Koło Naukowe Doktorantów SWPS w Warszawie powstało w maju 2013 r. Zrzesza doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS. Działalność Koła ma na celu pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu nauk prawnych, upowszechnianie osiągnięć naukowych członków Koła, wspieranie ich w realizacji projektów badawczych, doskonalenie warsztatu naukowego, a także współpracę z innymi kołami naukowymi i organizacjami działającymi w ramach Uczelni oraz z organizacjami o zbieżnym profilu działania z regionu, kraju i zagranicy.

Doktoranci realizują swe cele poprzez stałe zebrania swych członków, funkcjonowanie w ramach Koła wyodrębnionych Zespołów Problemowych, uczestnictwo członków Koła w projektach naukowo-badawczych, organizowanie lub współudział w organizacji, a także uczestnictwo oraz aktywny udział członków Koła w odczytach, debatach, wykładach, seminariach, warsztatach, konferencjach oraz innych podobnych przedsięwzięciach o charakterze naukowym.

Kontakt e - mail : kn.doktoranciprawa.swps@onet.eu