Reklama
Resort sprawiedliwości zaproponował więc nowy wzór oświadczenia. Autorzy projektu chcą też poszerzyć przykładowy katalog dochodów oraz źródeł utrzymania. Poza wynagrodzeniem za pracę, emeryturą, rentą będą one obejmować działalność wykonywaną osobiście, np. z umów cywilnoprawnych, dochody wynikające z zasiadania w zarządach, radach nadzorczych, praw autorskich, z najmu, dzierżaw, dywidend, alimentów itp.
W projekcie zaproponowano też dodanie nowej rubryki oświadczenia, przeznaczonej dla dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w ostatnim roku, za który zostało złożone zeznanie podatkowe, a w wypadku przedsiębiorców składających zeznanie podatkowe za okres krótszy niż rok – dochodu wskazanego w każdej deklaracji za okres nie krótszy niż rok. Pojawić się ma także okienko dla wykazania zobowiązań wnioskodawcy i ciążących na nim wierzytelności niepieniężnych ze wskazaniem sposobu ich zabezpieczenia, np. hipoteką albo wekslem.
Etap legislacyjny: Projekt rozporządzenia w uzgodnieniach