Przepisy kodeksu spółek handlowych umożliwiają wniesienie do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa. Jakich procedur należy przestrzegać przy dokonywaniu tego rodzaju czynności prawnej?
Wkładem do spółki z o.o. w celu pokrycia udziału może być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport). W tym przypadku umowa spółki z o.o. musi szczegółowo określać przedmiot takiego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.
Jeżeli przewidziane są wkłady niepieniężne do spółki akcyjnej, to niezbędne jest sporządzenie pisemnego sprawozdania jej założycieli. Muszą oni przedstawić w szczególności przedmiot wkładów niepieniężnych, a także liczbę oraz rodzaj wydawanych w zamian za nie akcji i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki akcyjnej. W sprawozdaniu tym należy też wymienić osoby wnoszące wkłady niepieniężne i określić zastosowaną metodę wyceny wkładów. Jeśli przedmiotem wkładu jest przedsiębiorstwo, to do sprawozdania założycieli spółki akcyjnej należy dołączyć kolejny dokument. Jest nim sprawozdanie finansowe wnoszonego przedsiębiorstwa za okres ostatnich dwóch lat obrotowych. Prawdziwość i rzetelność sprawozdania założycieli spółki akcyjnej musi zbadać jeden albo kilku biegłych rewidentów. Biegli muszą też wydać opinię o tym, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź ich wyższej cenie emisyjnej.
Nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny – solidarnie ze zbywcą – za zobowiązania związane z jego prowadzeniem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nabywca w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w momencie nabycia (a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela). Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

dr Marcin Borkowski, radca prawny w kancelarii GWW Legal