Docieplenie budynku wiąże się z wykonaniem robót budowlanych. Przepisy ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm. – dalej pr. bud.) stanowią, że wykonywanie robót budowlanych można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem robót zwolnionych z tego obowiązku na podstawie art. 29–31 pr. bud.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnia

Przepisy te zawierają zamknięty katalog robót, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (wymagają one tylko zgłoszenia lub są zwolnione z obu tych obowiązków). W myśl art. 29 ust. 2 pkt 4 pr. bud. wykonywanie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków o wysokości do 12 m nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wymaga zaś zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud.).
Roboty polegające na docieplaniu budynków, których wysokość przekracza 12 m, wymagają więc uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie ma przy tym znaczenia, czy więcej niż 12 m wysokości ma cały budynek, czy tylko jego część. W przypadku gdy budynek ma zróżnicowaną wysokość i choćby jedna z jego części przekracza 12 metrów – wykonywanie docieplenia podlega obowiązkowi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć projekt architektoniczno-budowlany, jak również inne dokumenty określone w art. 33 ust. 2 pr. bud. Projekt docieplenia powinien zostać opracowany przez projektanta w sposób zgodny z wymaganiami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonanie ocieplenia budynku bez zachowania wymaganych procedur formalnych wiąże się ze wstrzymaniem prowadzenia robót przez właściwy organ nadzoru budowlanego oraz przeprowadzeniem postępowania naprawczego (art. 50 ust. 1 pkt 1 oraz art. 51 pr. bud.).