Place zabaw jako całość nie są obiektami budowlanymi w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm. – dalej pr. bud.), w związku z tym nie podlegają jej przepisom. Natomiast przepisom ustawy podlegają znajdujące się na placach zabaw obiekty budowlane lub urządzenia budowlane. Są to najczęściej obiekty małej architektury, do których można zaliczyć np. piaskownice, huśtawki, drabinki (art. 3 pkt 4 lit. c pr. bud.).
Odpowiedzialność za utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych, zgodnie z art. 61 pr. bud., spoczywa na właścicielach lub zarządcach. Wiąże się to z systematycznym wykonywaniem napraw i remontów oraz poddawaniem ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.
Gdy zatem stan techniczny obiektów na placu zabaw stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników, należy w pierwszej kolejności zawiadomić o tym osoby odpowiedzialne za ich utrzymanie.
Jeżeli na terenie placu zabaw znajdują się obiekt budowlany lub urządzenie budowlane, które nie spełniają przepisów prawa budowlanego, a zwłaszcza gdy właściciel lub zarządca nie podejmuje żadnych czynności zaradczych, wówczas należy zawiadomić właściwy miejscowo organ nadzoru budowlanego – powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, opierając się na przepisach ustawy – Prawo budowlane, w przypadku stwierdzenia, że obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia, albo powoduje oszpecenie otoczenia, nakaże usunięcie nieprawidłowości (art. 66 ust. 1 pr. bud.). Może także zakazać użytkowania obiektu lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66 ust. 2 pr. bud.).
Huśtawki, drabinki i inne urządzenia na placu zabaw mogą stanowić także produkt w rozumieniu ustawy z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. nr 229, poz. 2275 z późn. zm. – dalej u.o.b.p.).
Zgodnie z ustawą produktem jest rzecz ruchoma, nowa lub używana, ale także naprawiana lub regenerowana, któa przeznaczona jest do użytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieństwo, że może być używana przez konsumentów. I to nawet w sytuacji, gdy nie była dla nich przeznaczona, dostarczana czy też udostępniana przez producenta lub dystrybutora, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w tym również w ramach świadczenia usługi (art. 3 pkt 1 u.o.b.p.).
Jeżeli zatem znajdujące się na placu zabaw drabinki, huśtawki i tym podobne urządzenia odpowiadają tej definicji, to w przypadku zastrzeżeń co do ich stanu technicznego (w szczególności związanego z bezpieczeństwem użytkowania) sprawę należy zgłosić właściwym służbom, np. policji, straży miejskiej, a także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który może nawet zakazać wprowadzania na rynek produktu stwarzającego zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
Działania kontrolne organów nadzoru budowlanego mogą dotyczyć wyłącznie obiektów, a nie placu zabaw jako całości
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego