Wejście w życie uchwały o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania dla portu lotniczego ma dwa skutki. Po pierwsze, zmusza właścicieli nieruchomości znajdujących się w strefie do przestrzegania ustanowionych w niej ograniczeń, m.in. w zakresie zabudowy. Po drugie, tworzy konieczność znoszenia immisji (hałas), które przekraczają standardy jakości środowiska. Dlatego też właściciele czy użytkownicy wieczyści usytuowanych w tym obszarze nieruchomości mają prawo domagać się odszkodowania.
Reklama
Takie stanowisko przedstawił w niedawnym orzeczeniu Sąd Okręgowy w Warszawie. Rozpatrywał on sprawę przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze” wniesioną z powództwa małżeństwa Ł. Powodowie posiadają nieruchomość znajdującą się w całości na terenie obszaru ograniczonego użytkowania, w strefie Z2 – ustanowionej na mocy uchwały nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 20 lipca 2011 r. nr 128, poz. 4085 i 4086).

Reklama
Ich zdaniem w związku z utworzeniem strefy doznali szkody w postaci obniżenia wartości domu. Rzeczoznawca wycenił ją na 509 890,00 zł. Takiej też kwoty małżeństwo Ł. domagało się od portów.
Lotnisko wykazywało natomiast, że wraz z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania ograniczenia dotknęły jedynie osoby mające zamiar wznieść budynek lub zmienić jego przeznaczenie.Tym samym roszczenie państwa Ł. jest bezpodstawne.
Takiej argumentacji nie przyjął jednak rozpatrujący sprawę sąd pierwszej instancji, który w pełni uznał roszczenie powodów. Uzasadniając wyrok, wskazał, że aby żądać odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości, muszą zostać spełnione dwie przesłanki – obowiązywać akt wprowadzający ograniczenia w zakresie korzystania z nieruchomości oraz zaistnieć szkoda, którą można utożsamiać także ze zmniejszeniem wartości posesji. Między tymi dwiema przesłankami musi zaś istnieć związek przyczynowo-skutkowy.
„Sama szkoda w kontekście zmniejszenia wartości nieruchomości nie odbiega od pojęcia szkody w znaczeniu uszczerbku określonego w przepisach ogólnych prawa cywilnego, w tym w ujęciu w art. 361 k.c., gdzie chodzi o uszczerbek w dobrach materialnych wywołany wbrew działaniu i woli osoby poszkodowanej” – wskazywał sędzia Andrzej Sterkowicz z Sądu Okręgowego w Warszawie.
I przypomniał, że również ustawa – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w treści art. 129, który jest podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, jednoznacznie określiła, że szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Jak dochodzić roszczeń za loty

Jeśli mieszkasz w obszarze ograniczonego użytkowania utworzonym wokół Okęcia i jeszcze nie zgłosiłeś swojego roszczenia portom, masz czas do 3 sierpnia. Możesz:

● zgłosić swoje roszczenia Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze” (najlepiej za pośrednictwem jego biura podawczego),

● złożyć w sądzie zawezwanie do próby ugodowej (przesyłka powinna zostać nadana w placówce pocztowej przed upływem terminu zawitego),

● złożyć w sądzie pozew przeciw portom (przesyłka powinna zostać nadana w placówce pocztowej przed upływem terminu zawitego).

ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt IVC 1107/08.