Nowe instytucje – listy zgody i ulga w nowości – przewidują przyjęte wczoraj przez rząd założenia do projektu nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
Reklama
– Takich środków ulgowych, jak listy zgody dla uprawnionych i zgłaszających znaki, którzy nie dotrzymali terminów, do tej pory nie było – mówi radca prawny Karol Kuch z kancelarii GWW Woźny i Wspólnicy.
Proponowane zmiany są korzystne dla zgłaszających i właścicieli znaku towarowego, którzy nie ze swojej winy nie dotrzymali terminów procesowych. Będą też sprzyjać starającym się o uzyskanie patentu w sytuacji, gdy wynalazek został zgłoszony przez osoby trzecie. Chodzi tu o przypadki, gdy ujawnienie wynalazku nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia i doszło do niego z powodu oczywistego nadużycia wobec zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.
– Nowe przepisy będą zapobiegały takim sytuacjom, w których osoby nieposiadające żadnych uprawnień dokonują wcześniejszej rejestracji niż uprawniony, co obecnie się zdarza – tłumaczy Karol Kuch.
Nowelizację wymuszają wymogi międzynarodowe: konieczność stosowania przez Polskę zapisów aktu genewskiego porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych oraz traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych.
W nowych przepisach doprecyzowane też zostaną zasady dziedziczenia praw ochronnych na znaki towarowe. Zaproponowano, że w sytuacji gdy spadek przypadnie kilku spadkobiercom, prawa te będą wpisane do rejestru znaków jako wspólne prawa ochronne.
W ramach usuwania luk prawnych w dotychczasowych przepisach projekt przewiduje też uregulowanie skutków nieuprawnionego zgłoszenia znaku towarowego. W takiej sytuacji uprawniony do zgłoszenia będzie mógł wystąpić z roszczeniem w stosunku do tego, kto znak zgłosił, mimo że nie miał uprawnień. Oprócz tego będzie mógł domagać się umorzenia postępowania, unieważnienia prawa ochronnego lub przeniesienia na niego już udzielonego prawa.
Prawnicy oceniają korzystnie również te zmiany, które sprawią, że będzie łatwiej uzyskać ochronę wzoru przemysłowego i mniej będzie się płaciło np. za tłumaczenia tekstów z tym związanych.
Etap legislacyjny
Założenia do projektu zaakceptowane przez Radę Ministrów