Sąd nie może obniżyć lichwiarskiej kary umownej. Musi orzec o jej niestosowaniu.
Dyrektywa Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich ma zastosowanie również do wynajmowania przez firmy mieszkań. Jednocześnie sądy orzekające o wykonywaniu umów zawierających nieuczciwe warunki powinny z urzędu stwierdzać nieważność tych postanowień, a nie je modyfikować. Muszą jednak pozwolić stronom procesu na przedstawienie swoich racji – orzekł Trybunał Sprawiedliwości.
Holenderska spółka Jahani, zajmująca się wynajmowaniem lokali, pozwała swoich najemców, którzy nie zapłacili umówionych odsetek i kary umownej wynoszącej 25 euro dziennie za opóźnienie w uiszczaniu czynszu za mieszkanie. W sumie Jahani zażądała prawie 14 tys. euro na podstawie ogólnych warunków umów, zredagowanych przez stowarzyszenie przedsiębiorców obracających nieruchomościami.