Senat jednomyślnie przyjął wczoraj poselski projekt zmian przepisów karnych normujących kwestie ścigania z urzędu przestępstw popełnionych na tle seksualnym.Parlamentarzyści zdecydowali się m.in. na wprowadzenie wobec pokrzywdzonych tymi przestępstwami uproszczonego trybu zawiadamiania o ich popełnieniu.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 185c k.p.k. zawiadomienie takie ma się ograniczać jedynie do wskazania najważniejszych faktów i dowodów. Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka ma zaś przeprowadzać już sąd. Dokonywać tego będzie na posiedzeniu, w specjalnie do tego dostosowanych pomieszczeniach. Udział w tej czynności będą mieli prawo wziąć prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego. Z takiego przesłuchania sporządzane będzie zaś nagranie, które następnie zostanie odtworzone na rozprawie głównej. W przypadku natomiast, gdy zajdzie konieczność ponownego przesłuchania pokrzywdzonego, będzie można to uczynić na odległość przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w zakresie sposobu przesłuchiwania pokrzywdzonych będącymi osobami nieletnimi – które nie ukończyły piętnastego roku życia.

– Przyjmuje się zasadę, że takie osoby powinny być przesłuchiwane co do zasady tylko raz. I ma to się odbywać z udziałem biegłego psychologa, prokuratora, obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonego – wyjaśniał senator Bohdan Paszkowski podczas wczorajszego posiedzenia.

Etap legislacyjny

Ustawa po poprawkach wróci do Sejmu