O nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku można zawiadomić kuratora, straż pożarną, sanepid, a nawet policję. Do zadań kierownika należy informowanie na bieżąco rodziców o zachowaniu i zdrowiu podopiecznych.

Czy kolonie muszą zostać zarejestrowane

Rodzice znaleźli w internecie firmę, która organizuje dla dzieci wypoczynek w czasie wakacji nad polskim morzem. Opinie o niej są dość pochlebne. Niemniej jednak opiekunowie chcą się upewnić, czy można jej powierzyć potomstwo. Czy można sprawdzić organizatora?
Opiekunowie, którzy zamierzają wysłać podopiecznych w czasie wakacji na kolonie lub obozy, powinni zweryfikować jednostki prowadzące taką działalność. Każdy wyjazd dla uczniów powinien zostać zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad ich nadzorowania. Na podstawie tego rozporządzenia organizator zobowiązany jest zgłosić wyjazd do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby osoby lub firmy prowadzącej to przedsięwzięcie.
Zgłoszenia wypoczynku dokonuje się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl. Do kuratorium trzeba też wysłać wersję papierową tego zgłoszenia. Rodzice powinni sprawdzać organizatora nie wcześniej niż na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Do tego czasu podmiot ten musi już dopełnić obowiązku zgłoszenia. Kurator oświaty, po jego zatwierdzeniu, za pomocą elektronicznego systemu przesyła informację do kuratorium właściwego ze względu na miejsce wypoczynku oraz do służb sprawujących nadzór nad bezpiecznym wypoczynkiem: właściwych terenowo jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Jeśli więc opiekunowie chcą sprawdzić, czy wyjazd wakacyjny, na który wysyłają swoje dziecko, został zgłoszony do kuratorium oświaty, mogą to zrobić za pomocą strony internetowej www.wypocznek.men.gov.pl. W zakładce „Dla rodziców” dostępna jest baza organizowanych wyjazdów. Podając dane o obozie lub koloniach, można sprawdzić, czy wypoczynek został zgłoszony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podstawa prawna
Par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

Czy kierownik może zastąpić wychowawcę

Opiekun wysłał córkę na kolonie. Dziecko poinformowało go, że warunki są bardzo dobre. Wskazało tylko na jedną niedogodność – ich wychowawcą jest kierownik kolonii. W efekcie nie ma dla nich zbyt wiele czasu. Rodzic postanowił powiadomić kuratora o nieprawidłowościach. Czy organizator może swobodnie zarządzać kadrą w czasie wypoczynku?
Jeśli organizator deklarował, że wychowawców będzie więcej, niż jest w rzeczywistości, nie może później funkcji tej wykonywać kierownik kolonii, który ma inne ważne zadania. Ponadto ten ostatni nie może być jednocześnie wychowawcą grupy uczestników wypoczynku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, każda z tych osób ma wyznaczony inny zakres obowiązków i odpowiedzialności za realizację swoich zadań. Łączenie funkcji kierownika i wychowawcy uniemożliwia spełnianie przez kierownika podstawowych funkcji związanych np. z delegowaniem zadań oraz sprawowaniem kontroli nad ich realizacją. Dlatego warto o takich nieprawidłowościach powiadamiać kuratora.
Podstawa prawna
Par. 11 ust. 4 i par. 12 ust. 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

Czy rodzic może zawiadomić sanepid

Opiekunowie przyjechali po tygodniu odwiedzić podopiecznych. Okazało się, że na koloniach panują złe warunki sanitarne, brakuje m.in. środków higienicznych. Interwencja u kierownika wypoczynku nie przyniosła żadnych efektów. Ten powiadomił rodziców, że nie ma pieniędzy na uzupełnienie braków. Czy można poskarżyć się inspekcji sanitarnej?
Jeżeli rodzice dostrzegli niepokojącą sytuację na koloniach, powinni zgłosić to do kuratorium nadzorującego dany wypoczynek (czyli właściwego ze względu na miejsce, w którym przebywają uczniowie). W omawianym przypadku nieprawidłowości dotyczą warunków higieniczno-sanitarnych. Wtedy warto powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca danego wypoczynku. W uzasadnionych przypadkach również policja współpracuje z pracownikami kuratoriów oświaty. Rodzice mają też możliwość zwrócenia się do tej służby z prośbą o sprawdzenie autokaru.
Podstawa prawna
Par. 8 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

Czy wakacje w mieście podlegają zgłoszeniu

Opiekunów nie stać na wysłanie dzieci na kolonie. Gminny samorząd organizuje dla nich jednak wiele atrakcji w czasie wakacji. Czy rodzic może zweryfikować organizatorów takich lokalnych imprez?
Dzieci, które pozostają w miejscu zamieszkania, często korzystają z półkolonii. Podmioty, które je organizują, również muszą informować o tym kuratorium na specjalnym formularzu. W efekcie akcje tego typu jak np. lato w mieście organizowane są najczęściej przez określone placówki oświatowe, które działają przez cały rok. Uczniowie, którzy trafią np. na warsztaty muzyczne i plastyczne odbywające się na terenie szkoły, są bezpieczni, a w tym w czasie odpowiedzialność za nich ponosi dyrektor szkoły. Zdarza się jednak, że organizator podpisuje umowę z zarządzającym placówką oświatową na wynajem sali gimnastycznej lub informatycznej. W takiej sytuacji odpowiedzialność za dzieci i młodzież uczestniczące w tak zorganizowanym wypoczynku ponosi bezpośrednio kierownik wyznaczony przez organizatora.
Podstawa prawna
Par. 7 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

Czy obóz może odbywać się bez opieki lekarza

Uczniowie wyjeżdżają w czasie wakacji na obóz w Bieszczady. Rodzice obawiają się, że nie będą mieli dostępu do opieki medycznej. Organizator przyznał, że nie myślał o takiej ewentualności. Czy można prowadzić obóz bez odpowiedniej opieki medycznej?
Rodzice mogą się domagać od organizatora, aby podpisał umowę z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub gabinetem lekarskim, który zapewni taką opiekę. W przypadku obozów pod namiotami, wędrownych (z dala od ośrodków zdrowia) należy zapoznać się z instrukcją głównego inspektora sanitarnego z czerwca 2010 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów stacjonarnych pod namiotami. W jej rozdziale VII, par. 39, jest wskazane, że uczestnikom należy zapewnić opiekę medyczną, przy czym zaleca się, aby była ona stała. Jeśli organizator uchyla się od tego obowiązku, trzeba powiadomić inspekcję sanitarną. Instrukcja jest dostępna na stronie państwowej inspekcji sanitarnej.
Podstawa prawna
Par. 39 instrukcji głównego inspektora sanitarnego z czerwca 2010 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów stacjonarnych pod namiotami.

Czy za granicą też można sprawdzić organizatora

Uczniowie całej klasy wyjeżdżają do Anglii. Opiekunowie obawiają się, że nie będą mieć wpływu na warunki, które będą panowały podczas wyjazdu. Czy jeśli podopieczni poskarżą się rodzicom na opiekunów, będzie można skutecznie skontrolować firmę odpowiedzialną za wypoczynek?
Opiekunowie, którzy wysyłają dzieci i młodzież na zagraniczny wypoczynek, również mogą zadbać o ich bezpieczeństwo. Mają prawo sprawdzić przede wszystkim to, czy kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki organizującej wypoczynek poza granicami Polski zna język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w docelowym kraju. To minimalny warunek, jaki musi spełnić organizator wyjazdu za granicę. Jeśli okaże się, że dzieci przebywają w złych warunkach, opiekunowie powinni powiadomić kuratora właściwego ze względu na siedzibę organizatora. W takich przypadkach kurator w Polsce kontaktuje się z zagranicznym nadzorem pedagogicznym i prosi o interwencję i przeprowadzenie stosownej kontroli.
Podstawa prawna
Par. 6 ust. 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

Czy można śledzić przebieg wypoczynku

Ojciec postanowił wysłać syna na wakacyjny obóz kondycyjny. Matka dziecka obawia się, że może sobie nie poradzić z takim wyzwaniem. Dodatkowo ich dziecko choruje na cukrzycę. Czy rodzic może domagać się wglądu do planu organizacji wypoczynku?
Opiekunom przysługuje takie prawo. Za realizację planu odpowiada kierownik. Rodzice powinni pouczyć więc swoich podopiecznych o tym, że o jakichkolwiek nieprawidłowościach mają powiadomić kierownika. Ponadto na wniosek rodziców kierownik ma obowiązek informowania o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia. Musi również zadbać o odpowiednie wyżywienie podopiecznych, którzy wymagają szczególnej diety (np. cukrzyków). Kierownikowi w realizacji tych zadań mają pomagać wychowawcy. To oni muszą m.in. sprawować opiekę nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych.
Podstawa prawna
Par. 11 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. nr 12, poz. 67 z późn. zm.).