Radni ustanowili tytuł honorowy dla osób zasłużonych w życiu lokalnej wspólnoty samorządowej, ale obowiązki związane z jego przyznawaniem zepchnęli na innych. Zakwestionował to wojewoda.
W ramach wykonywania zadań publicznych z zakresu promocji, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) rada może ustanowić tytuł honorowy przyznawany osobom zasłużonym. Z tego też prawa skorzystał jeden z dolnośląskich powiatów.
Wątpliwości wojewody wzbudziło to, kto ma zająć się realizacją obowiązków związanych z przyznawaniem tytułu. W tym celu radni powołali do życia kapitułę honorową, naruszając przy tym wiele przepisów. Po pierwsze, organ nadzoru wskazał, że rada działa wyłącznie przez swoje komisje stałe i doraźne. Za taką nie można zaś uznać kapituły, która miała się składać także z osób spoza rady.