Zgodnie z założeniami obowiązek wykonania lub przekazania takich świadectw lub ich kopii będzie dotyczyć: nowych budynków, tych już istniejących, a także ich części, o ile będą:

● wznoszone i sprzedawane nowemu nabywcy lub wznoszone z przeznaczeniem na wynajem,

● zbywane na podstawie umowy sprzedaży,

● wynajmowane,

● zbywane na podstawie umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

● zajmowane przez władze publiczne i często odwiedzane przez ludność, a ich powierzchnia użytkowa będzie większa niż 500 mkw. (próg ten 9 lipca 2015 r. zostanie obniżony do 250 mkw.).

Celem projektu, jak czytamy w uzasadnieniu, jest promocja budownictwa efektywnego energetycznie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwach właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł orientacyjnie określić roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną swojego budynku. A tym samym obliczyć koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem m.in. na energię do ogrzewania, wentylacji czy przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Projekt zaakceptowany przez Radę Ministrów ma jednak inny od pierwotnej wersji kształt. Zmieniła się m.in. regulacja związana z egzekwowaniem obowiązku sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży budynku lub jego części. W pierwotnej wersji znajdował się zapis, zgodnie z którym, jeśli przy sporządzaniu aktu notarialnego sprzedający nie legitymowałby się świadectwem, nie mogłoby dojść do transakcji.

W myśl nowo zaproponowanego rozwiązania na zbywcy budynku będzie również ciążyć obowiązek przekazania nabywcy świadectwa. W przypadku gdy się jednak z niego nie wywiąże w określonym terminie, nabywca będzie mógł sporządzić świadectwo na jego koszt. Ta zasada ma też dotyczyć najmu. Dodatkowo zapisany zostanie brak możliwości zrzeczenia się przez nabywcę lub najemcę roszczenia o przekazanie takiego świadectwa.

W ustawie, która powstanie na podstawie omawianych założeń, zostanie wprowadzony też przepis o konieczności podawania w reklamach w prasie, radiu, telewizji i internecie m.in. klasy energetycznej oferowanego do sprzedaży bądź najmu budynku.

Etap legislacyjny

Założenia przyjęte przez Radę Ministrów