Każdy budynek wielorodzinny będzie już na etapie budowy wyposażony w światłowody – oznacza to, że znikną anteny satelitarne przyozdabiające ściany albo będzie ich znacznie mniej.

To efekt rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1289), które weszło w życie 23 lutego 2013 r. Konieczność nowelizacji wynikła z założeń polityki unijnej – do końca 2013 r. wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają mieć zapewniony dostęp do internetu.

Jakie zmiany wprowadza ustawa

Jak wynika z informacji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wydanie rozporządzenia jest konsekwencją art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

Reklama

Rozporządzenie wprowadza cztery podstawowe obowiązki:

1) montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w nowo budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem, zapewniającej w szczególności dostęp do szerokopasmowego Internetu;

Reklama

2) montażu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych;

3) zapewnienia, aby w tych budynkach istniały odpowiednie pomieszczenia lub miejsca na osprzęt i urządzenia instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej;

4) zapewnienia w tych budynkach instalacji telekomunikacyjnych umożliwiających świadczenie usług przez różnych przedsiębiorców działających na rynku.

Co zyskamy w praktyce

Jak przepisy ustawy mają wyglądać w praktyce? Przede wszystkim deweloper będzie musiał wszystkie nowo powstające budynki wyposażyć w anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, anteny satelitarne, radiowe oraz światłowody.

Zgodnie z ustawą – do każdego mieszkania będzie prowadzić instalacja światłowodowa, a jego mieszkańcy mają uzyskać swobodny dostęp do usług telekomunikacyjnych świadczonych przez różnych operatorów (zarówno dostawców szybkiego Internetu, telewizji – w tym cyfrowej HDTV czy radiofonii).

Nowych przepisów nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów albo zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonanie robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie transport.gov.pl