Od połowy marca obowiązują regulacje niosące duże zmiany choćby dla eksporterów korzystających powszechnie z opcji walutowych
EMIR (European Market Infrastructure Regulation), czy dokładniej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.Urz. UE L 201), to unijna regulacja mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu na rynku instrumentów pochodnych. EMIR wprowadza na nim istotne zmiany, mając na celu przede wszystkim zwiększenie jego transparentności.
Głównym zadaniem nowych wymogów będzie ograniczenie ryzyka na rynku instrumentów pochodnych, obejmujących m.in. opcje walutowe, oraz dostarczenie nadzorcom informacji, które pozwolą przeciwdziałać niekontrolowanemu rozwojowi ryzyka na rynku pozagiełdowym. Mimo że regulacja EMIR weszła w życie w sierpniu 2012 r., to dla podmiotów obecnych na tym rynku kluczowy będzie dopiero rok bieżący oraz 2014 r. W połowie marca zaczęły bowiem obowiązywać kolejne przepisy wykonawcze do rozporządzenia, tzw. regulacyjne standardy techniczne. Banki, przedsiębiorcy oraz inne instytucje finansowe powinny zatem jak najszybciej zacząć dostosowywać swoją działalność do nowych przepisów.