Jeśli uwzględnienie zarzutów w żaden sposób nie zmienia wyników przetargu, to odwołanie powinno być oddalone – przypomniał w niedawnym wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie.
Rozpatrywał on skargę złożoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok wydany przez Krajową Izbę Odwoławczą. Dotyczył on dużego przetargu na zakup biletów lotniczych dla całej administracji centralnej. Zwyciężyła w nim firma First Class. Na drugim miejscu uplasowała się oferta PLL LOT. Na trzecim zaś eSKY.pl.
Wyniki wyboru ofert zostały zakwestionowane zarówno przez drugą, jak i trzecią w kolejności spółkę. Przy czym PLL LOT podważał poprawność tylko pierwszej oferty, a eSKY.pl obydwu sklasyfikowanych wyżej od siebie. Obydwa odwołania połączono w jedną sprawę.
Podczas jej rozpoznawania doszło do niecodziennej sytuacji. Skład orzekający oddalił bowiem wszystkie zarzuty wobec najkorzystniejszej oferty. Uwzględnił natomiast jeden dotyczący oferty PLL LOT. Jego zdaniem, spółka ta dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji. Zaniżyła bowiem do jednego grosza opłatę będącą elementem ostatecznej ceny.

Jeśli wynik przetargu i tak się nie zmieni, to nie można uwzględnić zarzutów

Z tego powodu KIO nakazała odrzucenie jej oferty, mimo że w żaden sposób nie zmieniało to wyniku przetargu. Uznała bowiem, że jeśli zwycięzca odmówi zawarcia umowy, to wówczas trzeba będzie wybrać firmę drugą w kolejności, czyli właśnie PLL LOT.
Prezes UZP w złożonej przez siebie skardze przywołał art. 192 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.; dalej: p.z.p.), zgodnie z którym odwołanie można uwzględnić tylko wtedy, gdy naruszenie miało lub może mieć istotny wpływ na wynik przetargu. Jego zdaniem w tej sprawie powyższy warunek nie został spełniony.
Do podobnych wniosków doszedł sąd.
– W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie KIO uwzględniła odwołanie na zasadzie sztuka dla sztuki, skoro wynik postępowania, jakim jest wybór najkorzystniejszej oferty, pozostałby ten sam.
Sąd podkreślił, iż w postępowaniu odwoławczym wynik postępowania nie został skutecznie podważony, a zatem nie została spełniona przesłanka uwzględnienia odwołania wyrażona w art. 192 ust. 2 p.z.p. w postaci istotności wpływu naruszenia przepisów na wynik postępowania – relacjonują wyrok pracownicy UZP.

ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 marca 2013 r., sygn. akt V Ca 3270/12.