Zdanie egzaminu praktycznego nie oznacza, że dana osoba uzyskała uprawnienia. Liczy się to, kiedy WORD prześle jej dokumenty.
Trudniejsze egzaminy teoretyczne to tylko jeden z powodów, dla których na przełomie roku wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego przeżywały oblężenie. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.), która weszła w życie 19 stycznia, zmieniła także wymagania wiekowe, jakie muszą spełnić kandydaci na prawo jazdy kategorii A, C i D.
Teraz, by zdobyć prawo jazdy na motor, czyli kategorii A, trzeba mieć skończone 24 lata, a nie – jak poprzednio – 18. By zdobyć prawo jazdy kategorii C (na samochody ciężarowe) zgodnie z nowymi wymaganiami trzeba mieć skończone 21, a nie tak jak dotychczas 18 lat. Z kolei uprawnienia do prowadzenia autobusów (prawo jazdy kategorii D) można uzyskać po ukończeniu 24 lat, a nie jak przed zmianami, w wieku lat 21.
Dlatego osoby, które według nowych kryteriów nie mogą zdobyć ww. uprawnień, spieszyły się, by zdać egzamin jeszcze na starych zasadach. Tylko że samo zdanie egzaminów na starych zasadach nie oznacza, że dostaną prawo jazdy według starych wymagań. Kierowcy na forach internetowych żalą się, że „zostali nabici w butelkę”. Wszystko dlatego, że wbrew powszechnemu odczuciu zdanie egzaminu praktycznego jeszcze nie oznacza, że dana osoba uzyskała uprawnienia do kierowania.
– Niestety, zdarzają się przypadki, w których dana osoba zdała egzamin na prawo jazdy kategorii A jeszcze w ubiegłym roku, ale dokumenty z WORD-u przychodzą dopiero teraz. Jeśli taka osoba nie ma ukończonych 24 lat, to niestety nie możemy jej teraz wydać prawa jazdy na motocykl – przyznają urzędnicy z wydziałów komunikacji w starostwach. Dlaczego?
– Zdanie egzaminu jest jednym z warunków wydania prawa jazdy określonej kategorii. Przedtem, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2012 r., poz. 1005), organ je wydający dokonuje ostatecznego sprawdzenia, czy osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami spełnia wszystkie wymagania określone aktualnie obowiązującymi przepisami – tłumaczy Mikołaj Karpiński, rzecznik Ministerstwa Transportu.
Dopiero gdy urzędnicy dokonają weryfikacji dokumentów, kierowca zdobywa uprawnienia.
– W przypadku osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy do dnia 18 stycznia 2013 r., ale ich dokumenty wpłyną do starosty po dniu 18 stycznia 2013 r., osoby te będą miały wydane prawo jazdy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy o kierujących pojazdami w nowym brzmieniu – dodaje Karpiński.
Dlatego ci, którzy zdali egzaminy uprawniające do prawa jazdy kategorii A, mogą teraz co najwyżej otrzymać prawo jazdy kategorii A2.
Jest to nowa kategoria prawa jazdy uprawniająca do prowadzenia motocykli o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Słabym pocieszeniem dla rozczarowanych motocyklistów jest to, że po dwóch latach posiadania prawa jazdy tej kategorii mogą bez kończenia dodatkowych szkoleń ponownie ubiegać się o prawo jazdy na wszystkie rodzaje motocykli.
W przypadku praw jazdy kategorii C i D osoby, które zdały przed 19 stycznia egzamin, ale nie otrzymały dokumentu prawa jazdy i nie spełniają wymogu wieku minimalnego (21 i 24 lata), mogą otrzymać prawo jazdy po zaliczeniu dodatkowej kwalifikacji wstępnej.
– Jednocześnie przypominam, że każdy kierowca, aby móc wykonywać przewozy drogowe osób lub rzeczy, jest zobowiązany do uzyskania kwalifikacji wstępnej, zgodnie z przepisami art. 39a ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.) – dodaje rzecznik resortu.